Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи за допомогою цифрових освітніх технологій на прикладі ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Мета статті — висвітлити особливості дистанційної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання під час вивчення навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою навчання». Для реалізації поставленої мети було визначено концептуальні ідеї інклюзивного навчання, що базуються на засадах демократизації, недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів та схарактеризовано професійні компетентності майбутнього вчителя початкових класів, зокрема, інклюзивну, здоров’язбережувальну та проєктувальну, які дозволяють реалізувати завдання збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами. З метою висвітлення особливостей професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в дистанційному форматі проаналізовано досвід викладання навчальної дисципліни «Фізична культура з методикою навчання» для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта з методиками спеціальної освіти». Викладання дисципліни здійснювалося за допомогою освітньої платформи Moodle ХНПУ імені Г. С. Сковороди та додатків Googlе. Визначено, що реалізація завдань підготовки майбутніх вчителів молодшої школи має відбуватися як за рахунок аналізу, трансформації та оптимізації змісту теоретичної і практичної професійної підготовки, так і оновлення змісту освітніх програм та навчальних планів з урахуванням реалій сьогодення. The article is devoted to the problem of professional training of future primary school teachers using digital educational technologies on the example of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The purpose of the article is to highlight the peculiarities of distance training of future primary school teachers to preserve and strengthen the physical health of children with special educational needs in inclusive education in the course of studying the discipline "Physical Education with Teaching Methods". To achieve this goal, the conceptual ideas of inclusive education based on the principles of democratization, non-discrimination, consideration of human diversity, effective involvement and inclusion of all participants in the educational process, taking into account their individual needs, capabilities, abilities and interests, and the professional competencies of the future primary school teacher, in particular, inclusive, health-saving and designing needs, which allow to execute the task of preserving and strengthening of the physical health of the children with special educational needs. In order to highlight the peculiarities of professional training of future primary school teachers in a distance format, the experience of teaching the discipline "Physical Culture with Teaching Methods" for students of the first (bachelor's) level of higher education in the specialty 013 "Primary Education with Special Education Methods" was analyzed. The discipline was taught using the educational platform Moodle of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and Google applications. It is determined that the execution of the tasks of training future primary school teachers should be carried out both through the analysis, transformation and optimization of the content of theoretical and practical professional training, as well as updating the content of educational programs and curricula, taking into account the realities of today.
Опис
Ключові слова
фізичне здоров’я, вчитель початкової школи, діти з особливими освітніми потребами, професійна підготовка, здоров’язбережувальні освітні технології, дистанційне навчання, інклюзивна освіта, physical health, primary school teacher, children with special educational needs, professional training, health-saving educational technologies, distance learning, inclusive education
Цитування
Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання / Ю. Бойчук, А. Козлов, Н. Науменко, Л. Дрожик // Новий Колегіум. – 2023. – № 3 (111). – С. 24–31.