Виховання творчих здібностей учнів в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто творчі здібності як індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам творчої діяльності та є умовою її успішного виконання. Основними показниками творчих здібностей є швидкість та гнучкість думки, оригінальність, допитливість, точність, сміливість, креативність. Особливостями розвитку творчих здібностей молодших школярів визначено високу пізнавальну активність, допитливість, прагнення створити нове, самостійність в розв’язанні нових завдань, у пошуку оригінальних рішень, швидкість засвоєння нової інформації, високу швидкість перебігу розумових процесів, схильність до широкодіапазонного використання своїх знань, швидке опанування уміннями, навичками, прийомами, фантазування, схильність до творчої інтерпретації. Встановлено, що для підготовки творчих результатів використовуються спеціальні методи (еволюція, синтез, революція, повторне використання, зміна напрямку) та прийоми (виокремлення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, постановка запитань, переформулювання, генерування ідей, комбінування). Доцільним є застосування під час освітнього процесу інтерактивних методів навчання та розвивальних ігор. На уроках дизайну і технологій заняття творчістю допомагають розвивати художній смак, логіку, сприяють формуванню просторової уяви, удосконалюється дрібна моторика рук. На розвиток творчих здібностей учнів під час уроків математики впливають розв’язання нестандартних задач, розв’язання завдань різними способами, ігри з використанням інтерактивних технологій, математичні розвиваючі ігри, ребуси. Розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літературного читання сприяють словесні творчі завдання на добір рими, складання початку чи закінчення вірша, проведення народознавчих свят, випуски художніх газет, проведення літературних «Брейн-рингів», конкурсів авторських віршів тощо. The paper considers creative abilities as individual psychological abilities of a person that meet the requirements of creative activity and is a condition for its successful implementation. The main indicators of creative abilities are speed and flexibility of thought, originality, curiosity, accuracy, courage, creativity. Peculiarities of development of creative abilities of junior schoolchildren are defined by high cognitive activity, curiosity, desire to create new, independence in solving new tasks, in search of original solutions, speed of assimilation of new information, high speed of mental processes, tendency to wide range use of one's knowledge. skills, abilities, techniques, fantasizing, propensity for creative interpretation. analogies, association of concepts, asking questions, reformulating, generating ideas, combining) are used to prepare creative results. It is advisable to use interactive teaching methods and educational games during the educational process. In the lessons of design and technology, creative activities help to develop artistic taste, logic, contribute to the formation of spatial imagination, improve fine motor skills. The development of students' creative abilities during mathematics lessons is influenced by solving non-standard problems, solving problems in different ways, games using interactive technologies, mathematical developmental games, puzzles. The development of students' creative abilities in Ukrainian language and reading lessons is facilitated by verbal creative tasks on rhyme selection, composing the beginning or end of a poem, conducting ethnographic holidays, publishing art newspapers, holding Brain Ring literary сompetitions, author's poetry contests, etc. It is established that special methods (evolution, synthesis, revolution, reuse, change of direction) and methods (separation of opposite properties, search for analogies, association of concepts, asking questions, reformulating, generating ideas, combining) are used to prepare creative results. It is advisable to use interactive teaching methods and educational games during the educational process. In the lessons of design and technology, creative activities help to develop artistic taste, logic, contribute to the formation of spatial imagination, improve fine motor skills. The development of students' creative abilities during mathematics lessons is influenced by solving non-standard problems, solving problems in different ways, games using interactive technologies, mathematical developmental games, puzzles. The development of students' creative abilities in Ukrainian language and reading lessons is facilitated by verbal creative tasks on rhyme selection, composing the beginning or end of a poem, conducting ethnographic holidays, publishing art newspapers, holding Brain Ring literary competitions, author's poetry contests, etc.
Опис
Ключові слова
творчі здібності, молодші школярі, освітній процес, умови виховання, урок, creative abilities, junior schoolchildren, educational process, conditions of education, lesson
Цитування
Лукашенко В. В. Виховання творчих здібностей учнів в освітньому процесі початкової школи : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / В. В. Лукашенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 76 с.
Колекції