Внесок української наукової еліти в зародження ІТ галузі в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті вивчається внесок українських вчених в процес становлення інформаційних технологій, зокрема у зародження і розвиток програмування ще за радянських часів. Зосереджено увагу на родині відомих українських вчених Рвачових – Ющенків. Проаналізовано внесок К. Л. Ющенко у становлення наукової школи теоретичного програмування. З’ясовано головні напрямки досліджень соратників і учнів вченої. The article examines the contribution of Ukrainian scientists to the formation of information technology, in particular, to the emergence and development of programming in Soviet times. The attention is focused on the family of famous Ukrainian scientists Rvachovs - Yushchenko. The contribution of K. L. Yushchenko to the formation of the scientific school of theoretical programming is analyzed. The main directions of research of the scientist's associates and students are identified.
Опис
Ключові слова
ІТ галузь, наукова еліта, мови програмування, родина Рвачових – Ющенків, IT industry, scientific elite, programming languages, Rvachov-Yushchenko family
Цитування
Мартинова І. С. Внесок української наукової еліти в зародження ІТ галузі в Україні / І. С. Мартинова, Ю. І. Климик // Науково-освітянська еліта та формування інтелектуального потенціалу української нації : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., присвяч. пам’яті д-ра іст. наук, проф. В. Я. Білоцерківського, Харків, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. О. С. Гончарової]. – Харків, 2024. – С. 243–258.