МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях подано роз’яснення щодо складання кваліфікаційного іспиту з «Історії педагогіки» відповідно до вимог професійної підготовки спеціаліста першого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 «Середня освіта» ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Методичні рекомендації містять: опис курсу, програму курсу, рекомендації щодо підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури, а також схеми і таблиці, глосарій. The methodological recommendations provide explanations for writing a qualification exam of "Hystory of pedagogy" in accordance with the requirements of professional training of a specialist of the first (educational and scientific) level of higher education in the specialties 014 "Secondary Education" of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Methodical recommendations include: a description of the course, the program of the course, recommendations for preparing for the exam, a list of recommended literature, schemes and tables, glossary.
Опис
Ключові слова
історія педагогіки, освітній процес, професійна підготовка, методичні рекомендації, history of pedagogy, educational process, professional training, methodological recommendations
Цитування
Білик В. М. Методичні рекомендації з підготовки до кваліфікаційного іспиту з навчальної дисципліни «Історія педагогіки» [Електронне видання] : для здобувачів першого (освіт.-наук.) рівня вищ. освіти / В. М. Білик, В. Л. Ялліна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 78 с.