СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено зміст самостійної роботи в системі професійного самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва. Наведено основні завдання здійснення самостійної роботи у закладі вищої освіти, схарактеризовано її функції. Зазначено, що систематичне здійснення самостійної роботи в процесі професійної підготовки визначає успішність процесу професійного самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва, оскільки систематичне самостійне опрацювання навчального матеріалу, здійснення пошуково-аналітичної діяльності, виконання творчих завдань з навчальних дисциплін сприяє підвищенню пізнавальної активності, ініціативності та самостійності здобувача вищої освіти в навчальному процесі, формуванню самоосвітніх умінь та навичок, розвитку навичок самоорганізації і самоуправління, детермінує самосвідомість у здійсненні професійних завдань та таким чином стає підґрунтям ефективності процесу професійного самовдосконалення. The publication examines the content of independent work in the system of professional self-improvement of future music specialists. The main tasks of independent work in a higher education institution are given, and its functions are characterized. It is noted that the systematic implementation of independent work in the process of professional training determines the success of the process of professional self-improvement of future music specialists, since the systematic independent processing of educational material, the implementation of search and analytical activities, the performance of creative tasks from educational disciplines contributes to the increase of cognitive activity, initiative and independence of the student of higher education of education in the educational process, the formation of self-education skills and abilities, the development of self-organization and self-management skills, determines self-awareness in the implementation of professional tasks and thus becomes the basis for the effectiveness of the process of professional self-improvement. ​
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, підготовка фахівців, самостійна робота, освітній процес, musical art, training of specialists, independent work, educational process
Цитування
Сімакова С. І. Сутність та зміст самостійної роботи в системі професійного самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва / С. І. Сімакова // Географія та туризм : матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 28 лют. – 1 берез. 2023 р. / Харк. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2023. – С. 146–152.