Концепція наукового саморозвитку офіцерів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Модель розвитку офіцера складається з трьох напрямів: інституційне навчання, оперативні завдання та саморозвиток. Інституційне навчання та оперативні завдання реалізуються через систему інституційної підготовки, професійний саморозвиток є засобом самовдосконалення і становлення висококваліфікованого фахівця. Сьогодні від офіцера вимагається наявність досвіду і знань, уміння діяти у складних, невизначених середовищах. Навчання протягом усього життя як метод саморозвитку, є необхідним упродовж усієї кар’єри офіцера. Серед основних компетентностей офіцера є такі: широкий світогляд, здатність проводити оригінальні дослідження, добирати відповідні методи та інструменти обробки інформації, інтерпретації даних, здатність до пошуку, оброблення, аналізу інформації та деякі інші. Здатність проводити дослідження є необхідною інтелектуальною навичкою, а також основою найбільш сучасних програм підвищення кваліфікації військових офіцерів. Під час проходження таких програм формуються уміння складати оригінальний план дослідження, формулювати експериментальні або дослідницькі гіпотези, здійснювати їх перевірку для отримання обґрунтованих висновків з подальшою публікацією результатів. Освітньо-наукові програми підготовки можуть забезпечити армію здібними та освіченими у стратегічному аспекті лідерами. Завдяки навчанню за освітньо-науковими програмами, проведенню наукового дослідження та написанню статей, активному саморозвитку офіцери можуть реалізувати свої спеціальні здібності, необхідні для вирішення складних глобальних проблем, що потребують мовних, міжвідомчих та культурних навичок. Концепція особистого саморозвитку офіцерів як науковців передбачає кілька елементів: проєктування власної кар’єри; планування підвищення кваліфікації; накопичення професійного і бойового досвіду; пошук наукового інтересу та предмету оригінального дослідження; аналіз дослідницьких потенційних можливостей та бази дослідження; вибір освітньо-наукової програми; формування дослідницької траєкторії; розумне перспективне поєднання дослідження та військового досвіду. The officer development model consists of three areas. They are: institutional training, operational tasks and self-development. Institutional training and operational tasks are implemented through a system of institutional training, professional self-development is a means of self-improvement and becoming a highly qualified specialist. Today, an officer is required to have experience and knowledge, the ability to act in complex, uncertain environments. Lifelong learning as a method of self-development is essential throughout an officer's career. Among the main competencies of the officer are: a broad outlook, the ability to conduct original research, select appropriate methods and tools for information processing, data interpretation, the ability to search, process, analyze information and some others. The ability to conduct research is a necessary intellectual skill, as well as the basis of the most modern training programs for military officers. During such programs, the ability to make an original research plan, formulate experimental or research hypotheses, to test them to obtain sound conclusions with the subsequent publication of results. Educational and training programs can provide the army with capable and strategically educated leaders. Through training in educational and research programs, conducting research and writing articles, active self-development, officers can realize their special abilities needed to solve complex global problems that require language, interagency and cultural skills. The concept of personal selfdevelopment of officers as scientists involves several elements. These are: designing your own career; in-service training planning; accumulation of professional and combat experience; search for scientific interest and the subject of original research; analysis of research potentials and research base; choice of educational and scientific program; formation of research trajectory; a reasonable promising combination of research and military experience.
Опис
Ключові слова
військова освіта, саморозвиток, лідерство, неперервна освіта, офіцер, military education, self-development, leadership, continuing education, officer
Цитування
Зелений І. І. Концепція наукового саморозвитку офіцерів / І. І. Зелений, А. І. Воронін // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 95–102.