Типи і види управління в педагогічній системі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2002-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХДПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «ОВС», друкарня ДП «Дизайн-проект»
Анотація
У статті розглянуто процеси управління складною педагогічною системою, яку можна розглядати як систему управління й одночасно як систему самоуправління. Педагогічна система є компонентом системи освіти. В педагогічній системі мають місце два типи управління ; з боку системи освіти (соціальне управління) і з боку педагога (педагогічне управління). Учень виступає об’єктом управління і суб’єктом самоуправління. Педагогічне управління реалізується у спільній діяльності педагога й учнів і проявляється за допомогою управлінського спілкування. В статье рассмотрены процессы управления сложной педагогической системой, которую можно рассматривать как систему управления и одновременно как систему самоуправления. Педагогическая система является компонентом системы образования. В педагогической системе имеют место два типа управления; со стороны системы образования (социальное управление) и со стороны педагога (педагогическое управление). Ученик выступает объектом управления и субъектом самоуправления. Педагогическое управление реализуется в совместной деятельности педагога и учащихся и проявляется посредством управленческого общения. The article discusses the management processes of a complex pedagogical system, which can be viewed as a control system and at the same time as a system of self-government. The pedagogical system is a component of the education system. In the pedagogical system there are two types of management; from the educational system (social management) and from the teacher (pedagogical management). The student is the object of management and the subject of self-government. Pedagogical management is implemented in the joint activities of the teacher and students and is manifested through managerial communication.
Опис
Ключові слова
управління в освіті, педагогічна система, навчання, розвиток, управление в образовании, педагогическая система, обучение, развитие, management in education, pedagogical system, training, development
Цитування
Прокопенко А. І. Типи і види управління в педагогічній системі / А. І. Прокопенко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. Г. В. Троцко. – Харків : ХНПУ, 2002. – Вип. 9. – С. 22–30.