ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Бердянський державний педагогічний університет
Анотація
У статті розглянуто психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики. Визначено комунікативну взаємодію суб’єктів навчального процесу як засіб передачі інформації в системі дистанційної освіти. Наголошено, що встановлення комунікативних зв’язків, сприяння адаптації майбутніх учителів математики, спонукання, співпраця, діагностика навчальних досягнень, використання різних дидактичних методів для розвитку індивідуальних якостей студентів дають змогу ефективніше й успішніше здійснювати взаємодію з ними, що забезпечує досягнення мети навчання. В статье рассмотрен психологический аспект реализации дистанционных образовательных технологий в учебный процесс будущих учителей математики. Определено коммуникативное взаимодействие субъектов учебного процесса как средство передачи информации в системе дистанционного образования. Отмечено, что установление коммуникативных связей, содействие адаптации будущих учителей математики, побуждение, сотрудничество, диагностика учебных достижений, использование различных дидактических методов для развития индивидуальных качеств студентов позволяют эффективнее и успешнее осуществлять взаимодействие с ними, что обеспечивает достижение цели обучения. The article deals psychological aspect of realization of distance educational technologies in the studying process of future mathematics teachers. Based with the communicative interaction of subjects of the educational process as a means of transferring information in the system of distance education. It is noted that the establishment of communication links, the facilitation of of future mathematics teachers adaptation, motivation, cooperation, the diagnosis of educational achievements, the use of various didactic methods for the development of individual qualities of students, enable them to interact more effectively and successfully with them, thereby ensuri ng the achievement of the learning goal.
Опис
Ключові слова
викладачі, майбутні вчителі, математика, дистанційне навчання, взаємодія, комунікація, спілкування, преподаватели, будущие учителя, математика, дистанционное обучение, взаимодействие, коммуникация, общение, teachers, prospective teacher, mathematics, distance learning, interaction, communication, communion
Цитування
Жерновникова О. А. Психологічний аспект реалізації дистанційних освітніх технологій у навчальний процес майбутніх учителів математики / О. А. Жерновникова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Богданов І. Т. (голов. ред.) та ін.]. – Бердянськ, 2017. – Вип. 2. – С. 219–225.