Феномен людського тіла як антропологічний об'єкт філософського дискурсу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Vinohrady
Анотація
Стаття присвячена антропологічному аналізу сучасної проблеми людського тіла, актуальному для багатьох сучасних філософських досліджень. Особливу увагу приділено надможливостям людини. Людина постає горизонтом антропологічної граничності у рамках філософського дискурсу. Тіло, як атрибут спортивної, психологічної та екстремальної діяльності розкривається шляхом виявлення його філософських характеристик. Зазначено, що людина не може завжди бути на грані своїх надможливостей. Статья посвящена антропологическом анализа современной проблемы человеческого тела, актуальном для многих современных философских исследований. Особое внимание уделено сверхвозможностей человека. Человек предстает горизонтом антропологической предельности в рамках философского дискурса. Тело, как атрибут спортивной, психологической и экстремальной деятельности раскрывается путем выявления его философских характеристик. Отмечено, что человек не может всегда быть на грани своих сверхвозможностей. The article is devoted to an anthropological analysis of the modern problem of the human body, relevant for many modern philosophical studies. Particular attention is paid to human superpowers. Man appears to be the horizon of anthropological extreme within the framework of philosophical discourse. The body as an attribute of sports, psychological and extreme activities is revealed by identifying its philosophical characteristics. It is noted that a person cannot always be on the verge of his superpowers.
Опис
Ключові слова
тіло, людина, надможливості, надлюдина, тело, человек, сверхвозможности, сверхчеловек, body, man, superpowers, superman
Цитування
Кобзєва І. О. Феномен людського тіла як антропологічний об'єкт філософського дискурсу / І. О. Кобзєва // Scientific discussion. – Praha : Vinohrady, 2018. – Vol. 1, № 24. – С. 21-24.