Практикум з образотворчого мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди; ФОП Панов А. М.
Анотація
Методичні рекомендації до проведення практичної роботи з дисципліни «Практикум з образотворчого мистецтва» містять організаційно-методичні вказівки, добір спеціальних завдань. Їх різноманітна тематика та запропонована методика виконання враховує всі аспекти навчальної діяльності як по сприйняттю, закріпленню, актуалізації теоретичного матеріалу, так по опануванню умінь та навичок образотворчої діяльності. Методические рекомендации к проведению практической работы по дисциплине «Практикум по изобразительному искусству» содержат организационно-методические указания, подбор специальных задач. Их разнообразная тематика и предложенная методика исполнения учитывает все аспекты учебной деятельности как по восприятию, закреплению, актуализации теоретического материала, так по овладению умениями и навыками изобразительной деятельности. Methodical recommendations for carrying out of practical work on the discipline "Workshop on Fine Arts" contain organizational and methodological instructions, selection of special tasks. Their various topics and the proposed method of implementation are taken into account all aspects of educational activity as perception, consolidation, actualization of theoretical material, as well as the acquisition of skills and abilities art activities.
Опис
Ключові слова
освоєння техніки малювання, композиційна робота, живописна робота, декоративна робота, розвиток художніх здібностей дошкільників, художньо-творча діяльність, освоение техники рисования, композиционная работа, живописная работа, декоративная работа, развитие художественных способностей дошкольников, художественно-творческая деятельность, mastering the technique of drawing, compositional work, painting,, decorative work, development of artistic abilities of preschoolers, artistic and creative activity
Цитування
Основи образотворчої грамоти : метод. рек. до практ. роботи з дисципліни «Практикум з образотворчого мистецтва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 1, 2-го року навчання ф-ту дошк. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Давидова М. О.]. – Харків : ФОП Панов А. М., 2021. – 75 с