IMPLEMENTATION OF STEM-EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOLS VIA SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL PROJECT “THE INTELLECT OF UKRAINE”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
The article considers trends in STEM-education, globally and in Ukraine. It reports that the general civilization tendency of the 21st century, which determines the development of mankind, is NBIC-convergence (convergence of nano-, bio-, information and cognitive technologies), which is the core of the 6th technological way. It is revealed that NBIC-convergence is considered by the world political and scientific elite as the new dominant of scientific and technological progress, the measures taken in the countries with powerful economics aimed at the formation and development of the 6th technological way are highlighted. The thesis that education is designed to satisfy the order of economy and production for fundamentally new, universal STEM-educated qualified specialists is substantiated, which led to the modernization of educational systems of leading countries of the world on the basis of STEM-education. The issues of realization of STEM-education in secondary school and out-of-school education in Ukraine are covered. The theoretical and methodological foundations of STEM-education in the elementary school of the scientific and pedagogical project “The Intellect of Ukraine” are defined: a post-classical paradigm of education, which presupposes an organic combination of technocracy with humanistic priorities and cultural-centricity as a methodological base; formation of the basics of innovation, mathematical, information and communication, environmental competencies, as well as competencies in the field of natural sciences, technology and technology as a conceptual goal; the fundamentalization of education, continuity, integrated subject-based learning on a cross-disciplinary and project-based approach, learning based on one's own discoveries and its practical focus, in-depth study of English as a characteristic feature. The results of the experimental realization of STEM-education in the elementary school of the scientific and educational project “The Intellect of Ukraine”, aimed at the formation of interconnected STEM-competencies of students (mathematical, research and inventive, technological, informative competencies) as a unity of cross-conceptual, conceptual, operational, axiological competencies. The educational programs of the mathematical and natural educational branches, which make up the semantic block of experimental work, are given; educational technologies that allow to realize the subject content of STEM-education in elementary school in the educational environment of the scientific and educational project “The Intellect of Ukraine”: multi-disciplinary integration, enhancement of the natural learning process, the presentation of learning in cohesive units, interactive educational technology and critical thinking, reading and reflection. У статті здійснено аналіз світових і вітчизняних тенденцій розвитку STEM-освіти. Встановлено, що загальноцивілізаційною тенденцією ХХІ століття, яка визначає розвиток людства, є NBIC-конвергенція (конвергенція нано-, біо-, інформаційних і когнітивних технологій), що становить ядро 6-го технологічного укладу. Виявлено, що NBIC-конвергенція розглядається світовою політичною та науковою елітою як нова домінанта науково-технічного прогресу, висвітлено заходи, що здійснюються в країнах із потужною економікою, спрямовані на становлення й розвиток 6-го технологічного укладу. Обґрунтовано тезу про те, що освіта покликана задовольняти замовлення економіки і виробництва на принципово нових, універсальних STEM-освічених кваліфікованих фахівців, що обумовило модернізацію освітніх систем провідних країн світу на засадах STEM-освіти. Висвітлено питання реалізації STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти в Україні. Визначено теоретико-методологічні основи STEM-освіти у початковій школі науково-педагогічного проекту «Інтелект України»: постнекласична парадигма освіти, що передбачає органічне поєднання технократизму з гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю як методологічна база; формування в учнів основ інноваційності, математичної, інформаційно-комунікаційної, екологічної компетентностей, а також компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій як концептуальна мета; фундаменталізація освіти, неперервність, інтегроване навчання за темами на засадах міждисциплінарного та проектного підходів, навчання на основі власних відкриттів та його практична спрямованість, поглиблене вивчення англійської мови як характерні властивості. Представлено результати експериментальної реалізації STEM-освіти у початковій школі науково-педагогічного проекту «Інтелект України», спрямованої на формування взаємопов’язаних STEM-компетентностей школярів (математичної, дослідницької і винахідницької, технологічної, інформатичної компетентності) як єдності наскрізних концептуальної, стратегічної, когнітивної, операційної, аксіологічної компетентностей. Наведено освітні програми математичної і природничої освітніх галузей, що становлять змістовий блок експериментальної роботи; освітні технології, що дозволяють реалізувати предметний зміст STEM-освіти у початковій школі в умовах освітнього середовища науково-педагогічного проекту «Інтелект України»: технологія міждисциплінарної інтеграції, технологія збагачення освітнього процесу, технологія повного засвоєння навчальних одиниць, інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, технологія раціонального читання.
Опис
Ключові слова
NBIC-technologies, NBIC-convergence, STEM-education, elementary school, interdisciplinary integration, mathematical education, natural sciences education, NBIC-технології, NBIC-конвергенція, STEM-освіта, початкова школа, міждисциплінарна інтеграція, математична освіта, природнича освіта
Цитування
Gavrysh I. Implementation of STEM-education in elementary schools via scientific and educational project "The Intellect of Ukraine" / I. Gavrysh, V. Ushmarova // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогіка. – 2022. – Т. 2, № 27. – С. 87–95.