ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано формування лінгвосоціокультурної компетентності в учнів початкової школи на уроках англійської мови. Лінгвосоціокультурна компетентність це багатокомпонентний феномен, що розглядається, як сукупність певних знань, навичок і вмінь, а також здатності й готовності до повноцінної участі в процесі міжкультурної комунікації. Зазначено, що важливу роль у навчанні іноземної мови відіграє мотиваційна складова, тому використання лінгвосоціокультурного компоненту, як навчального матеріалу, тобто казок, лічилок, народних пісень, віршів на уроках значно підігріває інтерес учнів до вивчення мови, а також сприяє вмінню адекватно інтерпретувати автентичні тексти і розуміти особливості іншої культури, закодовані в народній творчості. The publication analyzes the formation of linguistic and sociocultural competence in elementary school students in English lessons. Linguistic and sociocultural competence is a multi-component phenomenon, considered as a set of certain knowledge, skills and abilities, as well as the ability and readiness to fully participate in the process of intercultural communication. It is noted that an important role in learning a foreign language is played by the motivational component, therefore the use of the linguistic and sociocultural component as educational material, i.e. fairy tales, counters, folk songs, poems in the lessons significantly fuels the interest of students in learning the language, and also promotes the ability to adequately interpret authentic texts and to understand the peculiarities of another culture encoded in folk art.
Опис
Ключові слова
навчання англійської мови, лінгвосоціокультурна компетентність, початкова школа, магістерські роботи, English language learning, linguistic and sociocultural competence, primary school, master's theses
Цитування
Антоненко А. В. Формування лінгвосоціокультурної компетентності в учнів початкової школи на уроках англійської мови / А. В. Антоненко, Н. В. Тучина // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 7–8.