ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ВИКЛАДАЧЕМ І СТУДЕНТАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито сутність комунікативної взаємодії між викладачем і студентами як динамічного процесу обміну навчальною інформацією між суб’єктами, який передбачає її передавання й осмислення. Визначено способи організації комунікативної взаємодії за допомогою ІКТ у процесі навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю: надання зручного й легкого доступу до навчальної інформації; забезпечення зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу; підтримка навчальної діяльності on-line. The essence of communicative interaction between a teacher and students as a dynamic process of educational information exchange between subjects, which involves the transmission and comprehension of it, has been revealed. The ways of organization of communicative interaction with help of ICT in the process of the social and humanities students’ teaching have been determined. They are: providing convenient and easy access to educational information, provision of feedback between participants of educational process, support of on-line learning activities.
Опис
Ключові слова
комунікативна взаємодія, комунікативність, комунікація, зворотний зв’язок, SMS-терапія, communicative interaction, communicativeness, communication, feedback, SMS-therapy
Цитування
Майнаєв Ф. Організація комунікативної взаємодії між викладачем і студентами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій / Ф. Майнаєв // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 275–278.