КОНЦЕПЦІЯ ДЖИХАДУ В ІСЛАМСЬКІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІЙ ТРАДИЦІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Здійснено теоретичний аналіз концепції джихаду в ісламській традиції. В контексті проблем війни та миру («Дар аль-Харб» ‒ «Дар аль-Іслам») у світосприйнятті ісламського цивілізаційно-культурного кола й «конфлікту цивілізацій» в інтерпретації філософської думки Заходу автори виділяють форми та особливості джихаду, визначають його роль в історії ісламського світу. Зроблені висновки про ісламський фундаменталізм як транскультурний проект. Осуществлен теоретический анализ концепции джихада в исламской традиции. В контексте проблем войны и мира («Дар аль-Харб» – «Дар аль-Ислам») в мировосприятии исламского цивилизационно-культурного круга и «конфликта цивилизаций» в интерпретации философской мысли Запада авторы выделяют формы и особенности джихада, определяют его роль в истории исламского мира. Сделаны выводы об исламском фундаментализме как транскультурном проекте. The theoretical analysis of the concept of jihad in the Islamic tradition has been fulfilled in this article. The authors distinguish the forms and the features of jihad, determine its role in the history of the Islamic world in the context of the problems of war and peace («Dar al-Harb» – «Dar al-Islam») in the worldview of the Islamic civilization and cultural circle and the «the conflict of civilizations» in the interpretation of the Western philosophical thought. The conclusions about the Islamic fundamentalism as the transcultural project have been made.
Опис
Ключові слова
джихад, ісламська традиція, конфлікт цивілізацій, «Дар аль-Іслам» (мусульманський світ), «Дар аль-Харб» (територія війни), ісламський фундаменталізм, транскультурний проект, джихад, исламская традиция, конфликт цивилизаций, «Дар аль-Ислам» (мусульманский мир), «Дар аль-Харб» (территория войны), исламский фундаментализм, транскультурный проект, jihad, the Islamic tradition, the conflict of civilizations, «Dar al-Islam» (the Muslim world), «Dar al-Harb» (the territory of war), the Islamic fundamentalism, the transcultural project
Цитування
Ямпольська Л. М. Концепція джихаду в ісламській цивілізаційно-культурній традиції (теоретичний аналіз) / Л. М. Ямпольська, Абдулкадер Ардалан Латіф Абдулкадер // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 197–200.