Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті запропоновано філософське осмислення статусу академічної книги та її ролі у формуванні освітнього простору Слобожанщини ХІХ ст. Доведено, прагматизація і гуманізація процесу співпраці з книгою і над книгою є важливим здобутком раннього модерну, який саме співіснуванням цих формально протилежних орієнтацій засвоєння духовного скарбу літератури відрізняється від Середньовіччя, і навіть від доби Відродження. The article proposes a philosophical understanding of the status of an academic book and its role in the formation of the educational space of the Slobozhanshchina in the 19th century. It has been proved that the pragmatization and humanization of the process of cooperation with and over the book is an important achievement of early modernity, which, precisely, by the coexistence of these formally opposite orientations of mastering the spiritual treasure of literature, differs from the Middle Ages, as well as from the Renaissance.
Опис
Ключові слова
академічна книга, філософська комунікація, освіта, бібліотека, Слобожанщина, academic book, philosophical communication, education, Slobozhanshchina
Цитування
Радіонова Н. В. Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст. / Н. В. Радіонова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. – Вип. 52, ч. 2. – С. 11–18.