ПОГЛЯДИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано погляди В. О. Сухомлинського на формування здорового способу життя молодших школярів. Здоров’я дітей у будь-якому суспільстві та за будь-яких соціально-економічних та політичних ситуаціях є актуальною проблемою та предметом першочергової важливості, оскільки воно визначає майбутнє країни, соціально-економічний розвиток країни, впливає на генофонд нації, науковий та економічний потенціал суспільства. Зазначено, що головна мета педагогічної діяльності вчителя – виховання мотивацій, які забезпечать активне та свідоме залучення кожного учня до процесу збереження та зміцнення здоров’я. Адже недарма великий педагог В. О. Сухомлинський сказав «Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя». The publication analyzes the views of V.O. Sukhomlynskyi on the formation of a healthy lifestyle for younger schoolchildren. The health of children in any society and under any socio-economic and political situations is an urgent problem and a subject of primary importance, as it determines the future of the country, the socio-economic development of the country, affects the nation's gene pool, scientific and economic potential of society . It is noted that the main goal of the teacher's pedagogical activity is the education of motivations that will ensure the active and conscious involvement of each student in the process of preserving and strengthening health. After all, it is not for nothing that the great teacher V. O. Sukhomlynskyi said, "Care for health is the most important work of an educator."
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, діти молодшого шкільного віку, збереження здоров’я, Сухомлинський В. О., healthy lifestyle, children of primary school age, preservation of health, V. O. Sukhomlynskyi
Цитування
Погляди В. О. Сухомлинського на проблему формування здорового способу життя молодших школярів / С. О. Васильєва, Н. О. Агаркова, Т. Є. Приходько, В. С. Резник // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 3–7.