Робочий зошит з навчального курсу «Педагогічна майстерність». Спеціальність : 013 Початкова освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях до навчального курсу «Педагогічна майстерність» запропоновано систему вправ, схем, таблиць, завдань творчого характеру, виконання яких сприятиме оволодінню основними показниками педагогічної майстерності. Органічне поєднання теоретичного та практичного компонентів допоможе в осмисленні провідних тенденцій педагогічної діяльності, стане в нагоді під час опрацювання курсу, допоможе здійснити діагностику щодо сформованості відповідних умінь та визначить шляхи самоосвіти. At methodological recommendations to the initial course "Pedagogical maisternist” proponated a system of rights, schemes, tables, task of creative nature pedagogical mastery. Organic improvement of the theoretical and practical components to help in the understanding of current trends in pedagogicalactivity, stay in good time and the hour of the exchange rate, to help you get better diagnostics of how well the formation of vіdpovіdnyh umіn and to designate paths self-illumination. Working zoshit is recommended for working in the field of health education faculty of postgraduate education, graduate students, academicians, methodologists, teachers laying the foundation for the average level of illumination.
Опис
Ключові слова
педагогічна майстерність, педагогічна техніка, компетентність, педагогічні здібності, педагогічний такт, pedagogical skills, pedagogical technique, competence, pedagogical abilities, pedagogical tact
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з навчального курсу "Педагогічна майстерність" : метод. рек. для викл. і здобувачів вищ. освіти пед. ун-тів за спец. 013 Початкова освіта / Л. С. Філатова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – [7-ме вид., переробл. і допов.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 121 с.