КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

dc.contributor.authorОвчар, Н. В.
dc.date.accessioned2022-09-27T09:51:18Z
dc.date.available2022-09-27T09:51:18Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті розглядаються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), їх класифікація та характеристики в контексті розвитку інформаційного суспільства, що передбачає їх широке застосування в освіті. Визначено й обґрунтовано можливості застосування засобів інформатизації в навчальному процесі. Розкрито компоненти концепції формування ІКТ-компетентності педагога в системі професійно-педагогічної освіти, зокрема такі, що базуються на них, підходи до організації навчального процесу, методи й форми подання навчальної інформації, що дають змогу суттєво підвищити якість навчання, передачу знань і досвіду. Проблема використання інформаційних технологій є однією з актуальних у рамках сучасної методики викладання дисциплін. Так як відмовитися від уже розроблених і впровадити альтернативні форми за короткий термін неможливо, включення ІКТ допоможе вдосконалити й урізноманітнити традиційні форми передачі та засвоєння навчального матеріалу. Включення ІКТ в традиційну лекційно-практичну систему викладання забезпечує цілеспрямовану роботу з різноманітними джерелами інформації й підвищує ефективність занять та оперативність проведення поточного контролю засвоєння навчального матеріалу, а отже, сприяє підвищенню якості навчання. Використання ІКТ у викладанні збільшує зацікавленість учнів у здобутті нових знань і глибоке засвоєння їх, допомагає організувати осмислене включення студентів в активний освітній процес, розвиває самостійність, уміння знаходити, відбирати й оформляти матеріал за досліджуваними розділами програми. Самостійна постановка питань і визначення шляхів їх вирішення різними дослідницькими способами сприяє розкриттю творчого потенціалу студентів. У результаті студенти, навчившись визначати освітні потреби й заповнювати прогалини під керівництвом викладача та самостійно, привчаються до активного освоєння навчального матеріалу й відчувають позитив від оволодіння новими способами діяльності. This article examines information and communication technologies (ICT), their classification and characteristics, in the context of the development of the information society, which implies their widespread use in education. Possibilities of application of informatization tools in the educational process have been identified and substantiated. The article describes the components of the concept of forming the ICT competence of the teacher in the system of vocational education, in particular, based on them, approaches to the organization of the educational process, methods and forms of teaching information, and can significantly improve the quality of learning, transfer of knowledge and experience. The problem of using information technology is one of the most urgent within the modern methodology of teaching the disciplines. Since it is impossible to abandon the already developed and implement alternative forms in the short term, the inclusion of ICT will help to improve and diversify the traditional forms of transfer and assimilation of educational material. The inclusion of ICT in the traditional lecture-practical teaching system provides purposeful work with various sources of information and increases the efficiency of the lessons and the efficiency of conducting current control of the learning of the learning material, and thus promotes the quality of teaching. The use of ICT in teaching increases students' interest in learning and deep learning, helps organize meaningful involvement of students in the active educational process, develops independence, ability to find, select and design material in the studied sections of the program. Independent formulation of questions and determination of ways of their solution in various research ways helps to reveal the creative potential of students. As a result, students, learning to identify educational needs and fill in the gaps under the guidance of the teacher, also independently, become accustomed to the active development of educational material and feel positive from mastering new ways of activity.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationОвчар Н. В. Ключові функції інформаційних технологій у контексті модернізації освіти / Н. В. Овчар // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 23, т. 2. – С. 167–171. – DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2020/23-2.34.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2663-6085
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8110
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherПричорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій; Видавничий дім «Гельветика»uk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчально-виховний процесuk_UA.UTF-8
dc.subjectнавчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінформаційно-комунікативні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectІКТ-компетентності педагогаuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational processuk_UA.UTF-8
dc.subjectteachinguk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectinformation and communication technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectICT competences of the teacheruk_UA.UTF-8
dc.titleКЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeKEY FUNCTIONS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF EDUCATION MODERNIZATIONuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Овчар_Ключові_функції_інформаційних_технологій_у_контексті_модернізації_освіти.pdf
Розмір:
820.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
У статті розглядаються інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), їх класифікація та характеристики в контексті розвитку інформаційного суспільства, що передбачає їх широке застосування в освіті.
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: