ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська організація «Львівська педагогічна спільнота»
Анотація
У публікації розлянуто психолого-педагогічну готовність вчителя до навчання дітей з порушенням мовлення в умовах інклюзивного закладу освіти. Інклюзивне навчання – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливими освітніми потребами. Навчання відбувається за індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом та забезпечується психолого-педагогічним супроводом. Мовлення – це основа людського розуму, завдяки якому кожна дитина стає впевненою, розумною та успішною. Зазначено, що своєчасно і правильно розпочата корекційна робота – важлива умова успішного подолання мовленнєвих вад кожного учня. Саме від психологічної готовності, терпіння та бажання учителя залежать позитивні зміни у розвитку мовлення дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного закладу освіти. The publication describes the psychological and pedagogical readiness of the teacher to teach children with speech disorders in the conditions of an inclusive educational institution. Inclusive education is a flexible, individualized education system for children with special educational needs. Training takes place according to an individual development program, an individual curriculum and is provided with psychological and pedagogical support. Speech is the basis of the human mind, thanks to which every child becomes confident, intelligent and successful. It is noted that timely and correctly started corrective work is an important condition for successfully overcoming speech defects of each student. Positive changes in the speech development of a child with special educational needs in the conditions of an inclusive educational institution depend on the teacher's psychological readiness, patience, and desire.
Опис
Ключові слова
інклюзивне навчання, порушення мовлення, логопедія, діти з особливими освітніми потребами, корекційна робота, inclusive education, speech disorders, speech therapy, children with special educational needs, correctional work
Цитування
Лященко В. М. Психолого-педагогічна готовність вчителя до навчання дітей з порушенням мовлення в умовах інклюзивного закладу освіти / В. М. Лященко // Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 22–23 лют. 2019 р. – Львів, 2019. – Ч. 1. – С. 36–42.