Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-15
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлені тези і матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Час мистецької освіти», присвяченій проблемі творчості в сучасній освіті. Збірник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, педагогічних і науково-педагогічних працівників науково-дослідних інститутів, ЗВО, учителів мистецьких шкіл. В сборнике представлены тезисы и материалы VI Международной научно-практической конференции «Время художественного образования», посвященной проблеме творчества в современном образовании. Сборник рассчитан на студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, педагогических и научно-педагогических работников научно-исследовательских институтов, университетов, учителей художественных школ. The collection presents theses and materials of the VI International Scientific and Practical Conference "The Time of Art Education", devoted to the problem of creativity in modern art education. The collection is intended for students, undergraduates, graduate students, doctoral students, job seekers, pedagogical and scientific-pedagogical workers of research institutes, universities, teachers of art schools.
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, музичне мистецтво, фахова підготовка, майбутні вчителі музики, вища освіта, творчість, інноваційні тенденції, музичне виконавство, художественное образование, музыкальное искусство, профессиональная подготовка, будущие учителя музыки, высшее образование, творчество, инновационные тенденции, музыкальное исполнительство, art education, musical art, professional training, future music teachers, higher education, creativity, innovative trends, musical performance
Цитування
Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 28 – 30 берез. 2018 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. А. Смирнова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – 224 с.