Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3177
Title: Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті
Other Titles: Время художественного образования. Проблема творчества в современном художественном образовании
Time for art education. The problem of creativity in contemporary art education
Keywords: мистецька освіта
музичне мистецтво
фахова підготовка
майбутні вчителі музики
вища освіта
творчість
інноваційні тенденції
музичне виконавство
художественное образование
музыкальное искусство
профессиональная подготовка
будущие учителя музыки
высшее образование
творчество
инновационные тенденции
музыкальное исполнительство
art education
musical art
professional training
future music teachers
higher education
creativity
innovative trends
musical performance
Issue Date: 15-Mar-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук. - практ. конф., Харків, 28 – 30 берез. 2018 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. А. Смирнова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2018. – 224 с.
Abstract: У збірнику представлені тези і матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Час мистецької освіти», присвяченій проблемі творчості в сучасній освіті. Збірник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, здобувачів, педагогічних і науково-педагогічних працівників науково-дослідних інститутів, ЗВО, учителів мистецьких шкіл. В сборнике представлены тезисы и материалы VI Международной научно-практической конференции «Время художественного образования», посвященной проблеме творчества в современном образовании. Сборник рассчитан на студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, педагогических и научно-педагогических работников научно-исследовательских институтов, университетов, учителей художественных школ. The collection presents theses and materials of the VI International Scientific and Practical Conference "The Time of Art Education", devoted to the problem of creativity in modern art education. The collection is intended for students, undergraduates, graduate students, doctoral students, job seekers, pedagogical and scientific-pedagogical workers of research institutes, universities, teachers of art schools.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3177
ISBN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій молодих вчених та студентівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.