АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
WayScience
Анотація
Аналіз сучасного стану цифровізації показав, що цифрові технології постійно вдосконалюються й об’єднуються в глобальні економічні процеси, інтегруються в різні сфери суспільного життя і змінюють глобальну економіку. Тому цифровізація є пріоритетним напрямом як наукових досліджень, так і практичної спрямованості, адже саме цифрова економіка виступає основою розвитку ефективного державного управління, економіки, бізнесу-середовища, соціальної сфери й всього суспільства. Тому, як наслідок інвестуючи в цифрову економіку країни отримують цифрові дивіденди у вигляді: загальнонаціонального економічного приросту, бізнес-діяльності, а отже і податкові надходження, зростання ВВП, надходження нових інвестицій тощо. Анализ современного состояния цифровизации показал, что цифровые технологии постоянно совершенствуются и объединяются в глобальные экономические процессы, интегрируются в различные сферы общественной жизни и меняют глобальную экономику. Поэтому цифровизация является приоритетным направлением как научных исследований, так и практической направленности, ведь именно цифровая экономика выступает основой развития эффективного государственного управления, экономики, бизнес-среды, социальной сферы и всего общества. Поэтому, как следствие инвестируя в цифровой экономике страны получают цифровые дивиденды в виде: общенационального экономического прироста, бизнес-деятельности, а следовательно и налоговые поступления, рост ВВП, поступления новых инвестиций. Analysis of the current state of digitalization has shown that digital technologies are constantly improving and merging into global economic processes, integrating into various spheres of public life and changing the global economy. Therefore, digitalization is a priority area of ​​both scientific research and practical orientation, because it is the digital economy that acts as the basis for the development of effective public administration, the economy, the business environment, the social sphere and the whole society. Therefore, as a result, investing in the digital economy, countries receive digital dividends in the form of: nationwide economic growth, business activities, and therefore tax revenues, GDP growth, and new investment.
Опис
Ключові слова
цифровізація, інформаційні технології, цифрова економіка, цифрова конкурентноспроможність, цифровизация, информационные технологии, цифровая экономика, цифровая конкурентоспособность, digitalization, information technology, digital economy, digital competitiveness
Цитування
Гуцан Т. Г. Аналіз сучасного стану розвитку цифровізації / Т. Г. Гуцан, О. О. Зеленько, І. О. Ночвіна // Integration of Education, Science and Business in Modern Environment : Winter Debates : abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Internet Conference, Dnipro, February 4-5, 2021 = Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі : зимові диспути : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. інтернетконф., Дніпро, 4-5 лют. 2021 р. – Дніпро : WayScience, 2021. – Т. 1. – С. 310–311.