Методи формування комунікативної компетентності дітей з аутизмом на заняттях англійської мови за допомогою відеоматеріалів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Scientific Publishing Center; Cognum Publishing Housе, London
Анотація
У статті розглядається проблема навчання дітей з особливими освітніми потребами англійської мови. Аналіз можливостей інклюзивної практики та виокремлення умов для адаптації освіти та успішного навчання іноземним мовам дітей з аутизмом дав можливість виявити методи та прийоми формування комунікативної компетентності відповідно до мети та змісту навчання з урахуванням особливих потреб учнів та вікових особливостей та сприяв створенню і інноваційного процесу навчання із залученням відеоматеріалів. Розроблені стратегії навчання англійської мови з урахуванням технології супроводу та прописані умови успішної інтеграції та адаптації до навчального процесу дітей з розладами аутичного спектру. В статье рассматривается проблема обучения детей с особыми образовательными потребностями английского языка. Анализ возможностей инклюзивной практики и выделение условий для адаптации образования и успешного обучения иностранным языкам детей с аутизмом дал возможность выявить методы и приемы формирования коммуникативной компетентности в соответствии с целями и содержанием обучения с учетом особых потребностей учащихся и возрастных особенностей и способствовал созданию и инновационному процессу обучения с привлечением видеоматериалов. Разработаны стратегии обучения английскому языку с учетом технологии сопровождения и прописаны условия успешной интеграции и адаптации к учебному процессу детей с расстройствами аутичного спектра. The article considers the problem of teaching children with special educational needs. Analysis of inclusive practice and identification of conditions for adaptation of education and successful learning foreign languages of children with autism made. Methods and techniques of communicative competence in accordance with the purpose and content of education taking into account special needs of students were identified.
Опис
Ключові слова
інклюзивна освіта та взаємодія, освітній процес, холдинг терапія, інтеграція, розлади аутичного спектру, инклюзивное образование и взаимодействие, образовательный процесс, холдинг терапия, интеграция, расстройства аутичного спектра, inclusive education and interaction, educational process, holding therapy, integration, autism spectrum disorders
Цитування
Лазарева О. С. Методи формування комунікативної компетентності дітей з аутизмом на заняттях англійської мови за допомогою відеоматеріалі / О. С. Лазарева // The world of science and innovation : the 8th international scientific and practical conference, London, March, 10 - 12, 2021. – London : Cognum Publishing House, 2021. – P. 417–424.