Інтерферентні лексичні помилки в мовленні молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито лексичні інтерферентні помилки – це всі випадки порушення правил, норм і традицій у галузі слововживання: використання слова у невластивому лексичному значенні, порушення норм лексичної сполучуваності й мовної традиції, змішування лексичних значень двох близьких за звучанням слів різних мов, уживання слова, якого не існує в мові, відтвореного на зразок іншої мови. В статье раскрыто лексические интерферирующие ошибки – это все случаи нарушения правил, норм и традиций в области словоупотребления: использование слова в несвойственном лексическом значении, нарушение норм лексической сочетаемости и языковой традиции, смешивание лексических значений двух близких по звучанию слов разных языков, употребление слова, которого не существует в языке, воспроизводимого на образец другого языка. The article reveals lexical interfering errors that are all cases of violation of rules, norms and traditions of word usage: using a word with an unusual lexical meaning, violation of norms of lexical compatibility and language tradition, mixing lexical meanings of two words close in sound of different languages, using a word that does not exist in the language, reproduced on the pattern of another language.
Опис
Ключові слова
лексична інтерференція, культура мовлення, молодші школяри, студентські роботи, лексическая интерференция, культура речи, младшие школьники, студенческие работы, lexical interference, speech culture, younger students, student work
Цитування
Лобода А. Інтерферентні лексичні помилки в мовленні молодших школярів / А. Лобода / Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 57.