Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5692
Title: Інтерферентні лексичні помилки в мовленні молодших школярів
Other Titles: Интерферирующие лексические ошибки в речи младших школьников
Interfering lexical errors in the speech of primary school children
Authors: Лобода, А.
Loboda, А.
Keywords: лексична інтерференція
культура мовлення
молодші школяри
студентські роботи
лексическая интерференция
культура речи
младшие школьники
студенческие работы
lexical interference
speech culture
younger students
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Лобода А. Інтерферентні лексичні помилки в мовленні молодших школярів / А. Лобода / Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 57.
Abstract: У статті розкрито лексичні інтерферентні помилки – це всі випадки порушення правил, норм і традицій у галузі слововживання: використання слова у невластивому лексичному значенні, порушення норм лексичної сполучуваності й мовної традиції, змішування лексичних значень двох близьких за звучанням слів різних мов, уживання слова, якого не існує в мові, відтвореного на зразок іншої мови. В статье раскрыто лексические интерферирующие ошибки – это все случаи нарушения правил, норм и традиций в области словоупотребления: использование слова в несвойственном лексическом значении, нарушение норм лексической сочетаемости и языковой традиции, смешивание лексических значений двух близких по звучанию слов разных языков, употребление слова, которого не существует в языке, воспроизводимого на образец другого языка. The article reveals lexical interfering errors that are all cases of violation of rules, norms and traditions of word usage: using a word with an unusual lexical meaning, violation of norms of lexical compatibility and language tradition, mixing lexical meanings of two words close in sound of different languages, using a word that does not exist in the language, reproduced on the pattern of another language.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5692
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лобода А. .pdf405.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.