STEM-технології як інноваційний підхід у розвитку сучасної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто STEM-технології як інноваційний підхід у розвитку сучасної школи. Сучасні учні повинні орієнтуватися в нових технологіях, володіти широким спектром компетенцій, приймати самостійні рішення, проявляти творчий підхід у розв’язанні проблем, що виникають. У Державному освітньому стандарті початкової освіти зазначено, що здобувачі початкової освіти мають опанувати навичками «soft skills». Зазначено, що сучасна освіта у світовому масштабі націлена на залучення STEM-технологій до русла традиційної освіти. Це пояснюється тим, що STEM-технології дають змогу включати дітей до усвідомленої активної діяльності у природничо-математичному циклі, тим самим забезпечуючи успіх дітей у світі, що постійно змінюється. The publication examines STEM technologies as an innovative approach in the development of a modern school. Modern students must navigate new technologies, possess a wide range of competencies, make independent decisions, and show a creative approach to solving emerging problems. The State educational standard of primary education states that primary education students must master "soft skills". It is noted that modern education on a global scale is aimed at involving STEM technologies in the course of traditional education. This is due to the fact that STEM technologies enable children to be involved in conscious active activities in the science-mathematics cycle, thereby ensuring children's success in a constantly changing world.
Опис
Ключові слова
початкова школа, STEM-технології, інноваційні технології, магістерські роботи, Elementary School, STEM technologies, innovative technologies, master's work
Цитування
Ткаченко А. STEM-технології як інноваційний підхід у розвитку сучасної школи / А. Ткаченко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 61.