Вища художньо-педагогічна освіта: реальність та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, ТОВ «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ»
Анотація
В статті розглянуто художньо-педагогічну підготовку майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, яка має ґрунтуватися як на загальній психолого-педагогічній основі, так і на усвідомленому набутті образотворчої майстерності, умінь і навичок щодо творчої самореалізації. Розвиток творчих здібностей педагога та опанування ним методики навчання образотворчого мистецтва сприяє його ефективній професійно-педагогічній діяльності, зорієнтованій на одержання позитивного кінцевого результату та виявляється у своєрідній тріаді: опанування техніками образотворчого мистецтва – професійна художньо-педагогічна діяльність – творчий розвиток учня. Використання цієї тріади веде до якісного зрушення в активізації художньо-педагогічної підготовки майбутніх викладачів. The article deals with the artistic and pedagogical training of future specialists in higher educational institutions, which should be based both on a general psychological and pedagogical basis, and on the conscious acquisition of fine arts skills, abilities and skills for creative self-realization. The development of creative abilities of the teacher and mastering methods of teaching fine arts contributes to his effective professional and pedagogical activity, focused on obtaining a positive final result and manifests itself in a kind of triad: mastering the techniques of fine arts – professional artistic and pedagogical activity – creative development of the student. The use of this triad leads to a qualitative shift in the activation of artistic and pedagogical training of future teachers.
Опис
Ключові слова
художньо-педагогічна освіта, арт-педагогіка, ізотерапія, вища освіта, підготовка, art-pedagogical education, isotherapy, higher education, training, art skill
Цитування
Паньок Т. В. Вища художньо-педагогічна освіта: реальність та перспективи / Т. В. Паньок // Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16–17 листоп. 2019 р. / Асоц. сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 302–305.