МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. МОДУЛЬ ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У методичних рекомендаціях розроблені та викладені матеріали до курсу лекцій модуля «Освіта і виховання в мультикультурному середовищі» (1 кредит) дисципліни «Загальна педагогіка», яка вивчається здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Методичні рекомендації складаються з викладення змісту семи лекцій у вигляді схем та таблиць. Рекомендовано для використання здобувачами освіти та викладачами під час вивчення дисциплін з загальної педагогіки, при написанні наукових робіт, кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра, під час проходження педагогічної практики в закладах середньої освіти. In the methodical the materials for the course of lectures of the module "Education and upbringing in a multicultural environment" (1 credit) of the discipline "General pedagogy" which are studied by students of the first (bachelor's) level of higher education in the first year of study in the speciality 014 "Secondary education" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The synopsis of the lectures is a presentation of the content of seven theme with schemes and tables, recommended literature. Recommended for use by students and teachers during the study of pedagogic disciplines, when writing scientific papers, qualifying papers for obtaining a bachelor's degree, during the course of pedagogical practice in institutions of education.
Опис
Ключові слова
загальна педагогіка, освітній процес, виховання, мультикультурне середовище, професійна підготовка, методичні рекомендації, general pedagogy, educational process, upbringing, multicultural environment, professional training, methodological recommendations
Цитування
Білик В. М. Методичні рекомендації. Загальна педагогіка. Модуль Освіта і виховання в мультикультурному середовищі [Електронне видання] : лекційні матеріали в схемах і таблицях для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / В. М. Білик, В. Л. Ялліна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 66 с. : іл.