Провідні комунікативні стратегії наукового дискурсу: стратегія переконання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано провідні комунікативні стратегії наукового дискурсу: стратегія переконання. Процес наукового пізнання й наукової комунікації відзначається високим ступенем результативності. Результатом наукової комунікації є науковий дискурс. Комунікативна стратегія переконання є однією з провідних стратегій наукового дискурсу. Її реалізація невідривно пов‘язана з реалізацією стратегії аргументації. Успішність застосування автором наукової публікації стратегії переконання має формальний вимір – індекс цитування. I artikeln analyseras den ledande kommunikativa strategin i den vetenskapliga diskursen: övertalningsstrategin. Processen för vetenskaplig kunskap och vetenskaplig kommunikation kännetecknas av en hög grad av effektivitet. Resultatet av den vetenskapliga kommunikationen är den vetenskapliga diskursen. Den kommunikativa strategin att övertyga är en av de viktigaste strategierna i den vetenskapliga diskursen. Genomförandet av den är oupplösligt kopplat till genomförandet av argumentationsstrategin. Hur väl författaren till en vetenskaplig publikation lyckas tillämpa en övertygande strategi har ett formellt mått – citeringsindexet.
Опис
Ключові слова
наукова комунікація, науковий дискурс, науковий стиль, інтенційність, стратегія, комунікативна лінгвістика, scientific communication, scientific discourse, scientific style, intentionality, strategy, communicative linguistics
Цитування
Невська Ю. Провідні комунікативні стратегії наукового дискурсу: стратегія переконання / Ю. Невська, О. Губа // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 174–177.