Transcription Master

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичний посібник адресовано викладачам і студентам мовних спеціальностей та призначено для підвищення ефективності процесу формування англомовної професійної фонетичної компетентності майбутніх учителів. Посібник складається з десяти уроків, кожен із яких містить комплекс вправ для формування знань фонетичної транскрипції англійської мови, а також вдосконалення навичок розпізнавати на слух і відтворювати особливості фонетичного оформлення англійського мовлення. З метою демонстрації студентам сучасних фонетичних норм англійської мови в якості мовленнєвого матеріалу використано виступи носіїв мови на конференціях у форматі TED і TEDx, відібрані відповідно до рівня підготовки майбутніх учителів у межах комунікативних тем, що опрацьовуються на першому етапі вивчення англійської мови як першої іноземної в педагогічних ЗВО, а саме: «Знайомство», «Зовнішність людини. Вік», «Основні риси характеру людини», «Розмаїття професій», «Дозвілля», «Сім’я та рідні», «Кохання», «Помешкання». На початку кожного уроку представлено посилання на Інтернет-джерела, що надають користувачам вільний доступ до перегляду відеозапису й тексту виступу. Наявність відповідей уможливлює здійснення самоконтролю виконання вправ та використання студентами посібника під час самостійної роботи. Методическое пособие адресовано преподавателям и студентам языковых специальностей и предназначено для повышения эффективности процесса формирования англоязычной профессиональной фонетической компетентности будущих учителей. Пособие состоит из десяти уроков, каждый из которых содержит комплекс упражнений для формирования знаний фонетической транскрипции английского языка, а также совершенствование навыков распознавать на слух и воспроизводить особенности фонетического оформления английской речи. С целью демонстрации студентам современных фонетических норм английского языка в качестве речевого материала использованы выступления носителей языка на конференциях в формате TED и TEDx, отобранные в соответствии с уровнем подготовки будущих учителей в рамках коммуникативных тем, что прорабатываются на первом этапе изучения английского языка как первого иностранного в педагогических ЗВО, а именно: «Знакомство», «Внешность человека. Возраст »,« Основные черты характера человека »,« Разнообразие профессий »,« Досуг »,« Семья и родные »,« Любовь »,« Помещения ». В начале каждого урока представлены ссылки на Интернет-источники, предоставляющие пользователям свободный доступ к просмотру видеозаписи и текста выступления.Наличие ответов делает возможным осуществление самоконтроля выполнения упражнений и использования студентами пособия при самостоятельной работы.
Опис
Ключові слова
англійська мова, фонетика англійської мови, фонетична компетентність, майбутні учителі, фонетична транскрипція англійської мови, английский язык, фонетика английского языка, фонетическая компетентность, будущие учителя, фонетическая транскрипция английского языка
Цитування
Чухно О. А.Transcription Master : метод. рек. з курсу практ. фонетики англ. мови для студ. 1-го курсу ф-ту інозем. філології / О. А. Чухно. – Харків : ХНПУ, 2019. – 53 с.