Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3254
Title: Transcription Master
Other Titles: Мастер транскрипції
Мастер транскрипции
Transcription Master [Текст] : метод. рек. з курсу практ. фонетики англ. мови для студ. 1-го курсу ф-ту інозем. філології / Олена Анатоліївна Чухно. – Харків : ХНПУ, 2019. – 53 с.
Authors: Чухно, О. А.
Чухно, Е. А.
Chukhno, O.
Keywords: англійська мова
фонетика англійської мови
фонетична компетентність
майбутні учителі
фонетична транскрипція англійської мови
английский язык
фонетика английского языка
фонетическая компетентность
будущие учителя
фонетическая транскрипция английского языка
Issue Date: 2019
Publisher: Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Citation: Чухно О. А.Transcription Master : метод. рек. з курсу практ. фонетики англ. мови для студ. 1-го курсу ф-ту інозем. філології / О. А. Чухно. – Харків : ХНПУ, 2019. – 53 с.
Abstract: Методичний посібник адресовано викладачам і студентам мовних спеціальностей та призначено для підвищення ефективності процесу формування англомовної професійної фонетичної компетентності майбутніх учителів. Посібник складається з десяти уроків, кожен із яких містить комплекс вправ для формування знань фонетичної транскрипції англійської мови, а також вдосконалення навичок розпізнавати на слух і відтворювати особливості фонетичного оформлення англійського мовлення. З метою демонстрації студентам сучасних фонетичних норм англійської мови в якості мовленнєвого матеріалу використано виступи носіїв мови на конференціях у форматі TED і TEDx, відібрані відповідно до рівня підготовки майбутніх учителів у межах комунікативних тем, що опрацьовуються на першому етапі вивчення англійської мови як першої іноземної в педагогічних ЗВО, а саме: «Знайомство», «Зовнішність людини. Вік», «Основні риси характеру людини», «Розмаїття професій», «Дозвілля», «Сім’я та рідні», «Кохання», «Помешкання». На початку кожного уроку представлено посилання на Інтернет-джерела, що надають користувачам вільний доступ до перегляду відеозапису й тексту виступу. Наявність відповідей уможливлює здійснення самоконтролю виконання вправ та використання студентами посібника під час самостійної роботи. Методическое пособие адресовано преподавателям и студентам языковых специальностей и предназначено для повышения эффективности процесса формирования англоязычной профессиональной фонетической компетентности будущих учителей. Пособие состоит из десяти уроков, каждый из которых содержит комплекс упражнений для формирования знаний фонетической транскрипции английского языка, а также совершенствование навыков распознавать на слух и воспроизводить особенности фонетического оформления английской речи. С целью демонстрации студентам современных фонетических норм английского языка в качестве речевого материала использованы выступления носителей языка на конференциях в формате TED и TEDx, отобранные в соответствии с уровнем подготовки будущих учителей в рамках коммуникативных тем, что прорабатываются на первом этапе изучения английского языка как первого иностранного в педагогических ЗВО, а именно: «Знакомство», «Внешность человека. Возраст »,« Основные черты характера человека »,« Разнообразие профессий »,« Досуг »,« Семья и родные »,« Любовь »,« Помещения ». В начале каждого урока представлены ссылки на Интернет-источники, предоставляющие пользователям свободный доступ к просмотру видеозаписи и текста выступления.Наличие ответов делает возможным осуществление самоконтроля выполнения упражнений и использования студентами пособия при самостоятельной работы.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3254
Appears in Collections:Кафедра англійської фонетики і граматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transcription Master.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.