НОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ВСТУПНИКІВ НА ПЕДАГОГІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено формування контингенту вступників на педагогічні спеціальності. Одним з пріоритетних показників до зарахування на педагогічні спеціальності є позитивна мотивація абітурієнта, його бажання долучитися до педагогічної діяльності. Перспективними видаються напрями профорієнтаційної роботи, пов’язані з використанням діагностичних методик щодо професійного самовизначення, рівнів емпатії, комунікабельності, інтелектуального й життєво-творчого потенціалу. Доцільно проводити профорієнтаційні заходи не лише суто інформативного характеру, а у форматах інтерактивної взаємодії на рівні школи, закладу вищої освіти, табору відпочинку, гуртка за інтересами, риторичного клубу, де потенційний абітурієнт мав би змогу побачити переваги й недоліки роботи педагога, зрозуміти чи під силу йому працювати у ресурсному центрі, у групі з важкими підлітками, чи зможе він у разі потреби стати психологом, консультантом, працювати з дітьми, що мають посттравматичні синдроми. Зазначено, що у школу сьогодні має прийти вчитель з оптимістичним світосприйманням, активною позицією щодо розбудови ефективного й дружного шкільного простору. The publication examines the formation of the contingent of entrants to pedagogical specialties. One of the priority indicators for enrollment in pedagogical specialties is the applicant's positive motivation, his desire to participate in pedagogical activities. The directions of career guidance work related to the use of diagnostic methods regarding professional self-determination, levels of empathy, sociability, intellectual and life-creative potential appear to be promising. It is advisable to conduct career orientation events not only of a purely informative nature, but in the formats of interactive interaction at the level of a school, higher education institution, recreation camp, interest group, rhetorical club, where a potential applicant would have the opportunity to see the advantages and disadvantages of the work of a teacher, understand whether he should work in a resource center, in a group with difficult teenagers, if necessary, he can become a psychologist, consultant, work with children with post-traumatic syndromes. It is noted that a teacher with an optimistic worldview, an active attitude towards the development of an effective and friendly school space should come to the school today.
Опис
Ключові слова
профорієнтаційна робота, вступна кампанія, педагогічна діяльність, career guidance work, introductory campaign, pedagogical activity
Цитування
Ткаченко Л. П. Нові підходи до формування контингенту вступників на педагогічні спеціальності / Л. П. Ткаченко // Освіта збереже Україну! : матеріали ІІ Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 14 черв. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 263–265.