Психодіагностика естетичного інтелекту особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження. Прискорення темпу життя, зростання економічної спроможності громадян, виробничих потужностей і товарообігу, процеси глобалізації соціальноекономічного простору і зростання ролі Інтернет-торгівлі – все це виступає чинником високої потреби суспільства в естетизації різних видів економічної діяльності загалом та життєдіяльності людини – зокрема. Попри широке використання терміну «естетичний інтелект» в економіці, у психології міра вивчення естетичного інтелекту значно поступається іншим видам інтелекту. Мета дослідження: здійснити апробацію методики психодіагностики естетичного інтелекту особистості. Методи і вибірка. Вибірку досліджуваних склали 272 особи, віком 17-60 років, 156 жінок та 116 чоловіків. Для обґрунтування конструктної валідності методики було використано опитувальник, що діагностує провідний тип репрезентативної системи (К. І. Фоменко), опитувальник емоційного інтелекту Н. Холла, батарею адаптованих тестів для вивчення рівня розвитку естетичного сприйняття (О. М. Торшилова і Т. В. Морозова). Результати. Концептцалізовано та операціоналізовано поняття естетичного інтелекту. Доведено валідність та надійність опитувальника, що вимірює рівень розвитку естетичного інтелекту. Висновки. Теоретичний аналіз проблеми естетичного інтелекту дозволив визначити його як здатність розуміти, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати та використовувати для розв’язання повсякденних та професійних завдань інформацію про об’єкти та явища навколишньої дійсності природного чи штучного походження, отриману на основі естетичного сприйняття. У результаті апробації методики дослідження естетичного інтелекту було доведено її високу надійність та валідність. Виявлено позитивні зв’язки естетичного інтелекту та естетичних здібностей, причому достатній рівень останніх є умовою для високого рівня естетичного інтелекту особистості. Relevance of research. Accelerating the pace of life, increasing economic capacity of citizens, production capacity and turnover, the globalization of socio-economic space and the growing role of e-commerce - all this is a factor in the high need of society to aestheticize various economic activities in general and human life in particular. Despite the widespread use of the term "aesthetic intelligence" in economics, in psychology the degree of study of aesthetic intelligence is much inferior to other types of intelligence. Aim: to test the method of psychodiagnostics of aesthetic intelligence of the individual. Methodology. The sample consisted of 272 people aged 17-60 years, 156 women and 116 men. To substantiate the constructive validity of the method, a questionnaire diagnosing the leading type of representative system (K. I. Fomenko), N. Hall's emotional intelligence questionnaire, a battery of adapted tests to study the level of development of aesthetic perception (O. Torshilova, T. Morozova). Results. The concept of aesthetic intelligence is conceptualized and operationalized. The validity and reliability of the questionnaire, which measures the level of development of aesthetic intelligence, is proved. Conclusions. Theoretical analysis of the problem of aesthetic intelligence allowed to define it as the ability to understand, analyze, interpret, evaluate and use to solve everyday and professional problems information about objects and phenomena of the surrounding reality of natural or artificial origin, obtained on the basis of aesthetic perception. As a result of testing the method of research of aesthetic intelligence, its high reliability and validity were proved. Positive connections between aesthetic intelligence and aesthetic abilities have been revealed, and a sufficient level of the aesthetic abilities is a condition for a high level of aesthetic intelligence of a person.
Опис
Ключові слова
естетичний інтелект, естетичне сприйняття, естетичні здібності, невербальна креативність, психодіагностика, репрезентативна система, імагінація, aesthetic intelligence, aesthetic perception, aesthetic abilities, nonverbal creativity, psychodiagnostics, representative system, imagination
Цитування
Найчук В. В. Психодіагностика естетичного інтелекту особистості / В. В. Найчук, К. І. Фоменко, О. І. Кузнецов // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2021. – Вип. 64. – С. 158–178.