Дидактичні ігри як засіб закріплення знань про природу у дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі досліджено процес використання дидактичних ігор як засобу закріплення знань про природу у дітей дошкільного віку. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення умов, які сприяють успішному використанню дидактичних ігор для закріплення знань про природу у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного використання дидактичних ігор у розвитку природознавчих знань дітей дошкільного віку. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів використання дидактичних ігор для закріплення природознавчих знань у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища природознавчим потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. The process of using didactic games as a means of consolidating knowledge about nature in preschool children was investigated in the master's thesis. An analysis of the psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish conditions that contribute to the successful use of didactic games to consolidate knowledge about nature in children. The requirements for methods of working with teaching staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective use of didactic games in the development of natural science knowledge of preschool children are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of using didactic games to consolidate natural science knowledge in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the natural science needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was studied.
Опис
Ключові слова
дидактичні ігри, природа, розвиток природознавчих знань, освітнє середовище, старший дошкільний вік, didactic games, nature, development of natural science knowledge, educational environment, older preschool age
Цитування
Федоренко В. В. Дидактичні ігри як засіб закріплення знань про природу у дітей дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / В. В. Федоренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 88 с. : табл. + дод.
Колекції