ВИКОРИСТАННЯ «КУБИКІВ ІСТОРІЙ» У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто виявлення особливостей зв'язного мовлення в учнів із затримкою психічного розвитку та розробка рекомендацій щодо розвитку зв'язного мовлення. Одним з чинників, що перешкоджають повноцінному навчанню дітей, є несформованість їх зв'язного мовлення. Уміння зв'язно, послідовно і точно, граматично правильно і образно висловлювати свої думки є необхідною умовою успішності, дозволяє розширювати можливості в спілкуванні з присутніми людьми. Для розвитку зв’язного мовлення у дітей із затримкою психічного розвитку розроблено дидактичний посібник «Кубики історій», який використовували в індивідуальній роботі з піддослідними на логопедичних заняттях. Зазначено, що особливостями зв'язного мовлення дітей із затримкою психічного розвитку є: порушення зв'язності і послідовності викладу, низька інформативність, бідність і стереотипність лексико-граматичних засобів мови, пропуски смислових ланок і необгрунтовані повтори слів, паузи по тексту, незакінченість смислового вираження думки. За допомогою дидактичного посібника «Кубики історій» можна розширити словник дітей; показати спосіб складання розповіді, спираючись на наочно-графічний план за допомогою вибудовування ланцюжка з кубиків. The publication examines the identification of the features of coherent speech in students with mental retardation and the development of recommendations for the development of coherent speech. One of the factors hindering the full education of children is lack of formation of their coherent speech. The ability to express one's thoughts coherently, consistently and precisely, grammatically correctly and figuratively is a necessary condition for success, it allows to expand opportunities in communication with the people present. For the development of coherent speech in children with mental retardation, a didactic guide "Story Cubes" was developed, which was used in individual work with test subjects in speech therapy classes. It is noted that the features of coherent speech of children with mental retardation are: violation of coherence and sequence of presentation, low informativeness, poverty and stereotypy of lexical and grammatical means of speech, omissions of semantic links and unreasonable repetitions of words, pauses in the text, incompleteness of semantic expression thoughts With the help of the didactic guide "Story Cubes" you can expand children's vocabulary; to show the method of composing a story, based on a visual and graphic plan with the help of building a chain from cubes.
Опис
Ключові слова
зв'язне мовлення, психічний розвиток, розвиток мовлення, логопедія, діти молодшого шкільного віку, магістерські роботи, coherent speech, mental development, speech development, speech therapy, children of primary school age, master's theses
Цитування
Луцик О. А. Використання «кубиків історій» у процесі формування зв'язного мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку / О. А. Луцик // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 297–301.