Мовна особистість персонажа-детектива в сучасних англомовних детективних фільмах

dc.contributor.authorКодола, І. Т.
dc.date.accessioned2022-07-05T19:46:27Z
dc.date.available2022-07-05T19:46:27Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractДослідження присвячено опису структури та змісту трьох рівнів професійної мовної особистості персонажа-детектива в сучасних англомовних детективних фільмах. На вербально-семантичному рівні виявляється професійний семантикон, що складається з лексикону, утвореному тематичними групами лексичних одиниць, та граматикону, утвореному граматичними та синтаксичними одиницями. Лінгвокогнітивний рівень представлений професійною концептуальною картиною світу детектива, утвореною професійними доменами та концептами. На комунікативно-прагматичному рівні визначаються комунікативні стратегії і тактики, що використовуються персонажем-детективом у детективному дискурсі. The study examines the structure and content of the three levels of the detective character’s professional linguistic personality in contemporary English-language mystery films. At the verbal-semantic level it identifies the detective’s professional semanticon, consisting of a lexicon formed by thematic groups of lexical units, and a grammaticon formed by grammatical and syntactic units. The linguocognitive level is represented by the detective’s professional conceptual worldview, formed by professional domains and concepts. At the communicative-pragmatic level, the study highlights the communicative strategies and tactics used by the detective character in detective discourse.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКодола І. Т. Мовна особистість персонажа-детектива в сучасних англомовних детективних фільмах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія / І. Т. Кодола ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. усн. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 96 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7590
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна мовна особистістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectперсонаж-детективuk_UA.UTF-8
dc.subjectвербально-семантичний рівеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвокогнітивний рівеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікативно-прагматичний рівеньuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійний семантиконuk_UA.UTF-8
dc.subjectлексиконuk_UA.UTF-8
dc.subjectграматиконuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна концептуальна картина світуuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцептuk_UA.UTF-8
dc.subjectдоменuk_UA.UTF-8
dc.subjectконцептуальна метафораuk_UA.UTF-8
dc.subjectдетективний дискурсuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомунікативні стратегії і тактикиuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional linguistic personalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectdetective characteruk_UA.UTF-8
dc.subjectverbal-semantic leveluk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguocognitive leveluk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicative-pragmatic leveluk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional semanticonuk_UA.UTF-8
dc.subjectgrammaticonuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional conceptual worldviewuk_UA.UTF-8
dc.subjectlexiconuk_UA.UTF-8
dc.subjectconceptuk_UA.UTF-8
dc.subjectdomainuk_UA.UTF-8
dc.subjectconceptual metaphoruk_UA.UTF-8
dc.subjectdetective discourseuk_UA.UTF-8
dc.subjectcommunicative strategies and tacticsuk_UA.UTF-8
dc.titleМовна особистість персонажа-детектива в сучасних англомовних детективних фільмахuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe detective character’s linguistic personality in contemporary english-language mystery filmsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції