Мовна особистість персонажа-детектива в сучасних англомовних детективних фільмах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячено опису структури та змісту трьох рівнів професійної мовної особистості персонажа-детектива в сучасних англомовних детективних фільмах. На вербально-семантичному рівні виявляється професійний семантикон, що складається з лексикону, утвореному тематичними групами лексичних одиниць, та граматикону, утвореному граматичними та синтаксичними одиницями. Лінгвокогнітивний рівень представлений професійною концептуальною картиною світу детектива, утвореною професійними доменами та концептами. На комунікативно-прагматичному рівні визначаються комунікативні стратегії і тактики, що використовуються персонажем-детективом у детективному дискурсі. The study examines the structure and content of the three levels of the detective character’s professional linguistic personality in contemporary English-language mystery films. At the verbal-semantic level it identifies the detective’s professional semanticon, consisting of a lexicon formed by thematic groups of lexical units, and a grammaticon formed by grammatical and syntactic units. The linguocognitive level is represented by the detective’s professional conceptual worldview, formed by professional domains and concepts. At the communicative-pragmatic level, the study highlights the communicative strategies and tactics used by the detective character in detective discourse.
Опис
Ключові слова
професійна мовна особистість, персонаж-детектив, вербально-семантичний рівень, лінгвокогнітивний рівень, комунікативно-прагматичний рівень, професійний семантикон, лексикон, граматикон, професійна концептуальна картина світу, концепт, домен, концептуальна метафора, детективний дискурс, комунікативні стратегії і тактики, professional linguistic personality, detective character, verbal-semantic level, linguocognitive level, communicative-pragmatic level, professional semanticon, grammaticon, professional conceptual worldview, lexicon, concept, domain, conceptual metaphor, detective discourse, communicative strategies and tactics
Цитування
Кодола І. Т. Мовна особистість персонажа-детектива в сучасних англомовних детективних фільмах : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія / І. Т. Кодола ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. усн. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 96 с. + дод.
Колекції