Констатувальний етап визначення готовності майбутніх соціальних працівників до соціалізації молодших дошкільників засобами гри у закладах дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано результати констатувального етапу соціально-педагогічного експерименту професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації молодших дошкільників, визначено та обґрунтовано критерії готовності до соціалізації молодших дошкільників засобами гри у закладах дошкільної освіти, охарактеризовано рівні даної готовності. В статье проанализированы результаты констатирующего этапа социально-педагогического эксперимента профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к социализации младших дошкольников, определены и обоснованы критерии готовности к социализации младших дошкольников средствами игры в учреждениях дошкольного образования, охарактеризованы уровни данной готовности. The article analyzes the results of the ascertaining stage of the social-pedagogical experiment of professional training of future social educators for socialization of younger preschoolers, defines and substantiates the criteria of readiness for socialization of younger preschoolers by means of play in pre-school educational establishments, and characterization.
Опис
Ключові слова
соціальний працівник, молодші дошкільники, соціалізація, підготовка, готовність, магістерські роботи, социальный работник, младшие дошкольники, социализация, подготовка, готовность, магистерские работы, social worker, younger preschoolers, socialization, preschoolers, readiness, master's works
Цитування
Cтепанова Ю. О. Констатувальний етап визначення готовності майбутніх соціальних працівників до соціалізації молодших дошкільників засобами гри у закладах дошкільної освіти / Ю. О. Cтепанова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 126–131.