Управління в сучасній системі освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013-07-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, вид. СПДФО Прокопенко Г. Є.
Анотація
У монографії розглянуто питання управління сучасними закладами освіти. Обґрунтовано сутність, принципи, систему перспективного управління у вищому навчальному закладі. Розроблено структуру перспективного управління, визначено педагогічні умови його ефективності у вищому навчальному закладі. Призначена для науково-педагогічних працівників, керівних кадрів системи освіти. В монографии рассмотрены вопросы управления современными учебными заведениями. Обосновано сущность, принципы, систему перспективного управления в высшем учебном заведении. Разработана структура перспективного управления, определены педагогические условия его эффективности в высшем учебном заведении. Предназначена для научно-педагогических работников, руководящих кадров системы образования.The monograph deals with the management of modern educational institutions. The essence, principles, system of perspective management in a higher educational institution are grounded. The structure of perspective management has been developed, the pedagogical conditions for its effectiveness in a higher educational institution have been determined. Designed for scientific and pedagogical workers, leading cadres of the education system.
Опис
Ключові слова
управління освітою, система освіти, гуманістичні ідеї, педагогічний процес, вищі навчальні заклади, управление образованием, система образования, гуманистические идеи, педагогический процесс, высшие учебные заведения, education management, education system, humanistic ideas, pedagogical process, higher education institutions
Цитування
Прокопенко А. І. Управління в сучасній системі освіти : монографія / А. І. Прокопенко,Т. В. Рогова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2013. – 311 с.