Проблеми визначення та класифікації фразеологічних одиниць

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дослідження фразеологізмів / ідіом / сталих виразів будь якої мови, зокрема англійської, яке не втрачає своєї актуальності, тому що вони відіграють важливу роль у міжкультурній комунікації. В статье рассмотрено исследование фразеологизмов / идиом / устойчивых выражений любого языка, в частности английского, которое не теряет своей актуальности, потому что они играют важную роль в межкультурной коммуникации. The article deals with the study of phraseological expressions / idioms / stable expressions of any language, in particular English, which does not lose its relevance because they play an important role in intercultural communication.
Опис
Ключові слова
англійська мова, лінгвістичні дослідження, фразеологічні одиниці, магістерські роботи, английский язык, лингвистические исследования, фразеологические единицы, магистерские работы, еnglish, linguistic research, phraseological units, master's works
Цитування
Геращенко Д. Проблеми визначення та класифікації фразеологічних одиниць / Д. Геращенко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 22–23.