ÉNONCÉS SUBORDONNÉS ET MATRICES INFINITIFS SYNONYMIQUES DANS LA PROSE FRANÇAISE DES XX – XXI SIÈCLES

dc.contributor.authorLepetyukha, A.
dc.date.accessioned2021-11-02T11:39:48Z
dc.date.available2021-11-02T11:39:48Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractIn this article subordinate and matrix infinitive utterances are defined as one-basis (with one transformational terminal chain) and two-basis (with two or more transformational terminal chains) synonymic transforms of the virtual (linguistic) primary propositionnal structure with the concessive, temporal, causal, final, hypothetical semantic meanings. They are actualized in the form of preferential options-compressed, extended or quantitatively equacomponential discourse innovations with the explicit predicate and the implicit actant coreferent or non-coreferent with the actant of the matrix utterance according to the communicative intention or the idiostyle of the author. Different semantic-structural types of subordinate infinitive utterances, the matrix infinitive utterances containing the verb savoir, the specific extended polypredicative constructions (with the extender-demonstrative pronoun) and the quantitatively equacomponential structures with the initial infinitive are distinguished. The inverse reconstruction (discourse → language) of the virtual transformational processes is carried out in order to identify all the members of the virtual synonymic chains. It is proved that the procedure of the inverse reconstruction and the identification of the primary proposition are impossible in case of the insufficience of the expression. The “alternativeˮ linguistic experiment allows for justifying the co(n)textual (linguistic and situational) pertinence of the analyzed synonymic preferential options and determining the author’s idiostylistic peculiarities. У цій статті підрядні та матричні інфінітивні висловлення визначаються як однобазові (з одним трансформаційним термінальним ланцюжком) та двобазові (з двома або більше трансформаційними термінальними ланцюжками) синонімічні трансформи віртуальної (лінгвістичної) первинної пропозиціональної структури з концесивним, темпоральним, причинним, гіпотетичним тощо семантичними значеннями. Вони актуалізуються у вигляді компресованих, розширених або кількісно рівнокомпонентних преференціальних опцій з експліцитним предикатом та імпліцитним актантом, кореферентним або некореферентним актанту матричного висловлення відповідно до комунікативного наміру або ідіостилю автора. Виділяються різні семантико-структурні типи підрядних інфінітивних висловлень, матричні інфінітивні висловлення, що містять дієслово savoir, специфічні розширені поліпредикативні конструкції (з розширювально-вказівним займенником) та кількісно рівнокомпонентні структури з ініціальним інфінітивом. Зворотна реконструкція (дискурс → мова) віртуальних трансформаційних процесів виконується з метою ідентифікувати всі члени віртуальних синонімічних ланцюжків. Доведено, що процедура зворотної реконструкції та ідентифікації первинної пропозиції неможлива у разі недостатності вираження. «Альтернативний» лінгвістичний експеримент дозволяє обґрунтувати ко(н)текстуальну (лінгвістичну та ситуативну) пертинентність аналізованих синонімічних преференційних опцій та визначити ідіостилістичні особливості автора. В этой статье придаточные и матричные инфинитивные высказывания определяются как однобазовые (с одной трансформационной терминальной цепочкой) и двухбазовые (с двумя или более трансформационными терминальными цепочками) синонимические трансформы виртуальной (лингвистической) первичной пропозициональной структуры с уступительным, временным, причинным, гипотетическим и т.д. семантическими значениями. Они актуализируются в виде компрессированных, расширенных или количественно равнокомпонентных преференциальніх опций с эксплицитным предикатом и имплицитным актантом, кореферентным или не-кореферентным актанту матричного высказывания в соответствии с коммуникативным намерением или идиостилем автора. Выделяются различные семантико-структурные типы придаточных инфинитивных высказываний, матричные инфинитивные высказывания, содержащие глагол savoir, специфические расширенные полипредикативные конструкции (с расширительно-указательным местоимением) и количественно равнокомпонентные структуры с начальным инфинитивом. Обратная реконструкция (дискурс → язык) виртуальных трансформационных процессов выполняется с целью идентифицировать все члены виртуальных синонимических цепочек. Доказано, что процедура обратной реконструкции и идентификации первичной пропозиции невозможна в случае недостаточности выражения. «Альтернативный» лингвистический эксперимент позволяет обосновать ко(н)текстуальную (лингвистическую и ситуативную) пертинентность анализируемых синонимических преференциальных опций и определить идиостилистические особенности автора.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationLepetyukha A. Enonces subordonnes et matrices infinitifs synonymiques dans la prose Fraancaise des XX – XXI siecles / A. Lepetyukha // Orbislinguarum. – 2021. – Vol. 19, Es. 2. – P. 15–25.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6328
dc.language.isofruk_UA.UTF-8
dc.subject“alternativeˮ linguistic experimentuk_UA.UTF-8
dc.subjectdiscourse innovationuk_UA.UTF-8
dc.subjectinverse reconstructionuk_UA.UTF-8
dc.subjectpreferential optionuk_UA.UTF-8
dc.subjectprimary structureuk_UA.UTF-8
dc.subjectmatrix synonymic infinitive utterancesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsubordinate synonymic infinitive utterancesuk_UA.UTF-8
dc.subjectsynonymic transformuk_UA.UTF-8
dc.subjectальтернативний лінгвістичний експериментuk_UA.UTF-8
dc.subjectзворотна реконструкціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectмовленєва інноваціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпервинна структураuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідрядні синонімічні інфінітивн висловленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectматричне синонімічні інфінітивні висловленняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпреференціальна опціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсинонімічний трансформuk_UA.UTF-8
dc.subjectальтернативный лингвистический экспериментuk_UA.UTF-8
dc.subjectобратная реконструкцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпервичная структураuk_UA.UTF-8
dc.subjectпреференциальная опцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпридаточные синонимические инфинитивные высказыванияuk_UA.UTF-8
dc.subjectматричные синонимические инфинитивные высказыванияuk_UA.UTF-8
dc.subjectречевая инновацияuk_UA.UTF-8
dc.titleÉNONCÉS SUBORDONNÉS ET MATRICES INFINITIFS SYNONYMIQUES DANS LA PROSE FRANÇAISE DES XX – XXI SIÈCLESuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПІДРЯДНІ ТА МАТРИЧНІ ІНФІНІТИВНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ПРОЗІ ХХ – ХХІ СТ.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeППРИДАТОЧНЫЕ И МАТРИЧНЫЕ ИНФИНИТИВНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ ХХ – ХХІ В.uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSUBORDINATE AND MATRIX SYNONYMIC INFINITIVE UTTERANCES IN FRENCH FICTION OF THE XX – XXI CENTURIESuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Lepetyukha A. Enonces subordonnes et matrices infinitifs synonymiques dans.pdf
Розмір:
781.52 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: