ÉNONCÉS SUBORDONNÉS ET MATRICES INFINITIFS SYNONYMIQUES DANS LA PROSE FRANÇAISE DES XX – XXI SIÈCLES

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
In this article subordinate and matrix infinitive utterances are defined as one-basis (with one transformational terminal chain) and two-basis (with two or more transformational terminal chains) synonymic transforms of the virtual (linguistic) primary propositionnal structure with the concessive, temporal, causal, final, hypothetical semantic meanings. They are actualized in the form of preferential options-compressed, extended or quantitatively equacomponential discourse innovations with the explicit predicate and the implicit actant coreferent or non-coreferent with the actant of the matrix utterance according to the communicative intention or the idiostyle of the author. Different semantic-structural types of subordinate infinitive utterances, the matrix infinitive utterances containing the verb savoir, the specific extended polypredicative constructions (with the extender-demonstrative pronoun) and the quantitatively equacomponential structures with the initial infinitive are distinguished. The inverse reconstruction (discourse → language) of the virtual transformational processes is carried out in order to identify all the members of the virtual synonymic chains. It is proved that the procedure of the inverse reconstruction and the identification of the primary proposition are impossible in case of the insufficience of the expression. The “alternativeˮ linguistic experiment allows for justifying the co(n)textual (linguistic and situational) pertinence of the analyzed synonymic preferential options and determining the author’s idiostylistic peculiarities. У цій статті підрядні та матричні інфінітивні висловлення визначаються як однобазові (з одним трансформаційним термінальним ланцюжком) та двобазові (з двома або більше трансформаційними термінальними ланцюжками) синонімічні трансформи віртуальної (лінгвістичної) первинної пропозиціональної структури з концесивним, темпоральним, причинним, гіпотетичним тощо семантичними значеннями. Вони актуалізуються у вигляді компресованих, розширених або кількісно рівнокомпонентних преференціальних опцій з експліцитним предикатом та імпліцитним актантом, кореферентним або некореферентним актанту матричного висловлення відповідно до комунікативного наміру або ідіостилю автора. Виділяються різні семантико-структурні типи підрядних інфінітивних висловлень, матричні інфінітивні висловлення, що містять дієслово savoir, специфічні розширені поліпредикативні конструкції (з розширювально-вказівним займенником) та кількісно рівнокомпонентні структури з ініціальним інфінітивом. Зворотна реконструкція (дискурс → мова) віртуальних трансформаційних процесів виконується з метою ідентифікувати всі члени віртуальних синонімічних ланцюжків. Доведено, що процедура зворотної реконструкції та ідентифікації первинної пропозиції неможлива у разі недостатності вираження. «Альтернативний» лінгвістичний експеримент дозволяє обґрунтувати ко(н)текстуальну (лінгвістичну та ситуативну) пертинентність аналізованих синонімічних преференційних опцій та визначити ідіостилістичні особливості автора. В этой статье придаточные и матричные инфинитивные высказывания определяются как однобазовые (с одной трансформационной терминальной цепочкой) и двухбазовые (с двумя или более трансформационными терминальными цепочками) синонимические трансформы виртуальной (лингвистической) первичной пропозициональной структуры с уступительным, временным, причинным, гипотетическим и т.д. семантическими значениями. Они актуализируются в виде компрессированных, расширенных или количественно равнокомпонентных преференциальніх опций с эксплицитным предикатом и имплицитным актантом, кореферентным или не-кореферентным актанту матричного высказывания в соответствии с коммуникативным намерением или идиостилем автора. Выделяются различные семантико-структурные типы придаточных инфинитивных высказываний, матричные инфинитивные высказывания, содержащие глагол savoir, специфические расширенные полипредикативные конструкции (с расширительно-указательным местоимением) и количественно равнокомпонентные структуры с начальным инфинитивом. Обратная реконструкция (дискурс → язык) виртуальных трансформационных процессов выполняется с целью идентифицировать все члены виртуальных синонимических цепочек. Доказано, что процедура обратной реконструкции и идентификации первичной пропозиции невозможна в случае недостаточности выражения. «Альтернативный» лингвистический эксперимент позволяет обосновать ко(н)текстуальную (лингвистическую и ситуативную) пертинентность анализируемых синонимических преференциальных опций и определить идиостилистические особенности автора.
Опис
Ключові слова
“alternativeˮ linguistic experiment, discourse innovation, inverse reconstruction, preferential option, primary structure, matrix synonymic infinitive utterances, subordinate synonymic infinitive utterances, synonymic transform, альтернативний лінгвістичний експеримент, зворотна реконструкція, мовленєва інновація, первинна структура, підрядні синонімічні інфінітивн висловлення, матричне синонімічні інфінітивні висловлення, преференціальна опція, синонімічний трансформ, альтернативный лингвистический эксперимент, обратная реконструкция, первичная структура, преференциальная опция, придаточные синонимические инфинитивные высказывания, матричные синонимические инфинитивные высказывания, речевая инновация
Цитування
Lepetyukha A. Enonces subordonnes et matrices infinitifs synonymiques dans la prose Fraancaise des XX – XXI siecles / A. Lepetyukha // Orbislinguarum. – 2021. – Vol. 19, Es. 2. – P. 15–25.