ДЕРИВАЦІЙНА СТРУКТУРА Й МОТИВАЦІЯ КІНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню системи кінонімів у сучасній англійській мові. Розглянуто особливості будови й деривації кличок собак, визначено основні способи їх творення – трансонімізацію та онімізацію. Досліджувані назви також класифіковано за типом мотивації: за мотиваційною основою та згідно з мотиваційною класифікацією власних назв Михайла Торчинського. З’ясовано, що найпродуктивнішим типом є номінальний, тобто найбільш поширеними є клички собак, які не мають чіткої мотивації. Окрім того, асоціативний тип охоплює значну кількість одиниць. Досить часто клички собак у сучасній англійській мові можуть бути квалітативними, символічними та меморіальними. Також у дослідженні окреслені можливі шляхи вивчення кінонімів у межах позакласної роботи з англійської мови в школі. The Master’s thesis focuses on the research into the system of kynonyms in Contemporary English. The graduation paper provides an analysis of the structure and derivation of the dog names; their basic word-formation methods, notably transonymization and onymization, have been identified. The names in question have been also classified according to their motivation: depending on the type of their motivational basis and according to Mykhailo Torchynskyi’s classification of proper names. It has been found that the most productive motivational type is represented by nominal dog names, which have no specific motivation. Besides them, associative kynonyms are rather popular. Quite often the names in question can be qualitative, symbolic, and memorial. The research also suggests possible ways of studying English kynonyms within extracurricular activities at school.
Опис
Ключові слова
онім (власна назва), зоонім, кличка собаки (кінонім), деривація, онімізація, трансонімізація, мотивація, onym (proper name), zoonym, dog name (kynonym), derivation, onymization, transonymization, motivation
Цитування
Шовкопляс Н. О. Дериваційна структура й мотивація кінонімів у сучасній англійській мові : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / Н. О. Шовкопляс ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 69 с.
Колекції