МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПОХІДНОЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАНЬ У ПОГЛИБЛЕНОМУ КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота присвячено науковому обґрунтуванню теоретичних основ навчання диференціального числення в поглибленому курсі алгебри і початків аналізу на засадах компетентністного підходу, розробці й експериментальній перевірці методики вивчення похідної та її застосувань в умовах профільної диференціації навчання. У роботі проведено аналіз науково-методичної та навчальної літератури, виконано порівняльний аналіз навчальних програм та підручників з математики профільного і поглибленого рівня. Розкрито методичні особливості навчання учнів теми «Похідна та її застосування» на поглибленому рівні, розроблено методику формування предметної математичної компетентності та дослідницької компетентності учнів. У роботі представлено інтерактивні та тренувальні вправи, рівневі завдання з теми, самостійні і контрольні роботи, конспекти компетентнісно-орієнтованих уроків. Підготовлено методичні рекомендації щодо вивчення теми на засадах компетентнісного підходу на поглибленому рівні математичної підготовки учнів. The study is devoted to the scientific substantiation of the theoretical foundations of learning differential calculus in an advanced course of algebra and the beginnings of analysis based on the competence learning, the development and experimental verification of the methodology for studying the derivative and its applications in the conditions of specialized differentiation of education. In the work, an analysis of scientific and methodological and educational literature was performed, a comparative analysis of educational programs and textbooks in mathematics at the basic and advanced level was performed. The methodical features of teaching the students of the topic "Derivative and its application" at the advanced level are revealed, the method of forming the subject mathematical competence and research competence of students are developed. The work presents interactive and training exercises, levellevel tasks of the topic, self-study and control works, summaries of competency-based lessons. Methodological recommendations for studying, based on the competence principles at the advanced level of mathematical training of students have been prepared.
Опис
Ключові слова
компетентнісне навчання, диференціальне числення, похідна, competency-based learning, differential calculus, derivative
Цитування
Чібісов О. Д. Методика навчання похідної та її застосувань у поглибленому курсі алгебри і початків аналізу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / О. Д. Чібісов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 87 с. : табл. + дод.
Колекції