Тренінг як інструмент формування командної взаємодії фахівців, які працюють в інклюзивному освітньому просторі

Немає доступних мініатюр
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
East European Institute of Psychology ; Representative Office in Poland
Анотація
У статті описано існуючі проблеми впровадження інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в Україні, які пов’язані з особливостями командної роботи, та шляхи їх вирішення за допомогою такого активного засобу навчання, як навчання. Розкрито важливість та сутність командної взаємодії у процесі реалізації інклюзії. Акцентовано увагу на доцільності та практичних аспектах застосування тренінгів для формування командної роботи та підвищення ефективності інклюзивної освіти загалом. Акцентовано на доцільності та практичності аспекти застосування тренінгів для формування командної взаємодії та підвищення ефективності надання інклюзивної освіти в цілому. Представлені навчальні дисципліни, в рамках яких доцільно застосовувати елементи тренінгу, базові прийоми навчання, вправи, завдання та самостійні тренінги, що проводяться провідними тренерами «Центру компетентності» (м. Київ), актуалізуються можливості навчання на базі віртуального простору. Розкрито структуру тренінгу «Командна взаємодія спеціалістів в інклюзивному освітньому просторі». В статье описаны существующие проблемы внедрения инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в Украине, которые связаны с особенностями командной работы, и пути их решения с помощью такого активного средства обучения, как обучение. Раскрыта важность и сущность командного взаимодействия в процессе реализации инклюзии. Акцентировано внимание на целесообразности и практических аспектах применения тренингов для формирования командной работы и повышения эффективности инклюзивного образования в целом. Акцентирован на целесообразности и практичности аспекты применения тренингов для формирования командного взаимодействия и повышения эффективности предоставления инклюзивного образования в целом. Представлены учебные дисциплины, в рамках которых целесообразно использовать элементы тренинга, базовые приемы обучения, упражнения, задания и самостоятельные тренинги, проводимые ведущими тренерами «Центра компетентности» (г. Киев), также актуализируются возможности обучения на базе виртуального пространства. Раскрыта структура тренинга "Командное взаимодействие специалистов в инклюзивном образовательном пространстве". The article describes the existing problems in the implementation of inclusive education of children with special educational needs (SEN) in Ukraine, which are related to the peculiarities of teamwork, and ways to solve them with such an active learning tool as training. The importance and essence of team interaction in the process of implementation of inclusion is revealed. Emphasis is placed on the expediency and practical aspects of the application of trainings to form teamwork and improve the effectiveness of inclusive education in general. Accented on expediency and practical aspects applying of trainings for formation of team interaction and improvement of efficiency of providing inclusive education in general. Presented, learning disciplines within which it is expedient to apply elements of training, basic training techniques, exercises, tasks and independent trainings conducted by leading trainers of the "Competence Center" (Kyiv), are actualized the possibilities of training based on virtual space are revealed. Revealed, structure of the training "Team interaction of specialists in an inclusive educational space".
Опис
Ключові слова
діти, особливі освітні потреби, навчання, інклюзивно-освітній простір, інклюзивно-ресурсний центр, інклюзивна освіта, колектив, командна взаємодія, дети, особые образовательные потребности, обучение, инклюзивно-образовательное пространство, инклюзивно-ресурсный центр, инклюзивное образование, коллектив, командное взаимодействие, children, special educational needs, training, inclusive educational space, inclusive resource center, inclusive education, collective, team interaction
Цитування
Джус О. Тренінг як інструмент формування командної взаємодії фахівців, які працюють в інклюзивному освітньому просторі / О. Джус, З. Ленів, В. Коваленко // European Humanities Studies: State and Society. – Poland, 2020. – № 3 (1). – Рр. 113–120.