Підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні уточнено поняття «адміністративно-господарське рішення», набули подальшого розвитку теорія і практика підвищення якості його прийняття і визначено умови забезпечення цього процесу. Упорядковано засоби діагностики досліджуваної проблеми. Відповідно до структури комплексно-цільового проєкту визначено систему заходів вирішення виявлених проблем в управлінні щодо підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень. Проведено експертизу його рівня та забезпечено методичний і фінансовий супровід впровадження. The research refined the concept of “administrative-economic decision-making”, further developed the theory and practice of improving its adoption quality, and identified conditions for ensuring this process. Diagnostic tools for the investigated issue were organized. In line with the structure of a comprehensive-target project, a system of measures to address identified problems in management aimed at enhancing the quality of administrative-economic decisions was determined. An assessment of its level was conducted, and methodological and financial support for implementation was ensured.
Опис
Ключові слова
адміністративно-господарське рішення, раціональний характер, управлінський супровід, якість зворотного зв’язку, administrative-economic decision-making, rational nature, managerial support, quality of feedback
Цитування
Чернік Т. В. Підвищення якості прийняття адміністративно-господарських рішень в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / Т. В. Чернік ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2023. – 71 с. : табл. + дод.
Колекції