Інтегровані заняття з дошкільниками в контексті реалізації принципу наступності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджені інтегровані заняття з дошкільниками в контексті реалізації принципу наступності. Одним із провідних принципів навчання сьогодні стає принцип наступності, тобто такий, що забезпечує постійний розвиток дитини через розширення тематики й нарощування знань, які перейдуть у компетентності. Зауважено, що інтегровані заняття дозволяють створити базові вміння, на основі яких дитині буде легше адаптуватися до шкільного життя, розвивають самостійність, пробуджують пізнавальні інтереси, стають запорукою успішного залучення до процесів навчання загалом. The publication examines integrated classes with preschoolers in the context of implementing the principle of continuity. One of the leading principles of education today is the principle continuity, i.e., one that ensures the child's continuous development through the expansion of the subject and the increase of knowledge, which will be transferred to competence. It is noted that integrated classes allow you to create basic skills, on the basis of which it will be easier for a child to adapt to school life, develop independence, awaken cognitive interests, and become a guarantee of successful involvement in learning processes in general.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, інтегровані заняття, принцип наступності, магістерські роботи, pre-school education, integrated classes, the principle of continuity, master's work
Цитування
Манько Н. Інтегровані заняття з дошкільниками в контексті реалізації принципу наступності / Н. Манько // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 25.