ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розкрито феномен педагогічної майстерності майбутнього вчителя у контексті суспільних вимог; визначено суть, теоретико-методологічні засади етико-естетичного складника педагогічної майстерності вчителя-предметника; акцентовано увагу на шляхах його формування в майбутніх учителів-філологів; презентовано досвід роботи українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та педагогічних кафедр Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за цим напрямом. The article reveals the phenomenon of pedagogical mastery of future teacher in the context of social requirements. The essence, theoretical and methodological foundations of the ethical and aesthetic component of pedagogical mastery of subject teacher have been determined. The ways of formation of it in future philology teachers have been emphasized. The experience of the Ukrainian language and literature faculty named after H. F. Kvitka-Osnovyanenko and pedagogical departments of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in this direction has been presented.
Опис
Ключові слова
педагогічна майстерність, учитель-філолог, підготовка, досвід, pedagogical mastery, teacher-philologist, training, experience
Цитування
Зеленська Л. Етико-естетичний компонент педагогічної майстерності майбутніх учителів української мови та літератури / Л. Зеленська, К. Голобородько // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 231–234.