Каталог музею анатомії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В.
Анотація
В каталозі представлені фотографії експонатів музею анатомії та їх короткий опис. Каталог складено у відповідності до розташування експонатів у музеї і містить наступні розділи «Остеологія», «Міологія», «Сіндесмологія», «Спланхнологія», «Ангіологія», «Нейрологія», «Вікова фізіологія», «Аномалії розвитку» та «Антропологія». Видання презентовано трьома мовами (українською, російською та англійською), спираючись на латинську термінологію у відповідності до Міжнародної анатомічної номенклатури, що затверджена на XV Міжнародному анатомічному конгресі в Римі (1999). Унікальність колекції музею, яку представляє даний каталог, полягає у тому, що основу її являють препарати, виготовлені особисто видатним анатомом, доктором медичних наук, професором Яковом Рафаїловичем Синельниковим та учнями його школи. Видання буде корисним для викладачів закладів вищої освіти, аспірантам, науковим працівникам, вчителям біології загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів. Каталог може бути використано для полегшення вивчення матеріалу, підвищння його інформативності та закріплення знань, отриманих студентами на заняттях з курсів «Анатомії», «Фізіології», «Бііології людини», «Основам медичних знань», «Антропології» тощо. В каталоге представлены фотографии экспонатов музея анатомии и их краткое описание. Каталог составлен в соответствии с расположением экспонатов в музее и содержит следующие разделы «Остеология», «Миология», «Синдесмология», «спланхнология», «Ангиология», «Нейрология», «Возрастная физиология», «Аномалии развития» и «Антропология». Издание представлено на трех языках (украинском, русском и английском), опираясь на латинскую терминологию в соответствии с Международной анатомической номенклатурой, утвержденной на XV Международном анатомическом конгрессе в Риме (1999). Уникальность коллекции музея, которую представляет данный каталог, заключается в том, что основу ее представляют препараты, изготовленные лично выдающимся анатомом, доктором медицинских наук, профессором Яковом Рафаиловичем Синельниковым и учениками его школы. Издание будет полезно для преподавателей высших учебных заведений, аспирантам, научным работникам, учителям биологии общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и колледжей. Каталог может быть использован для облегчения изучения материала, повышения его информативности и закрепления знаний, полученных студентами на занятиях по курсам «Анатомии», «Физиологии», «Бииологии человека», «Основам медицинских знаний», «Антропологии» и других. The catalog contains photographs of the exhibits of the museum of anatomy and their brief description. The catalog is compiled in accordance with the location of the exhibits in the museum and contains the following sections: "Osteology", "Myology", "Syndesmology", "splanchnology", "Angiology", "Neurology", "Age physiology", "Developmental anomalies" and "Anthropology" . The publication is presented in three languages ​​(Ukrainian, Russian and English), based on Latin terminology in accordance with the International Anatomical Nomenclature, approved at the XV International anatomy congress in Rome (1999). The uniqueness of the collection of the museum, which is presented by this catalog, lies in the fact that its basis is represented by preparations made personally by an outstanding anatomist, doctor of medical sciences, professor Yakov Rafailovich Sinelnikov and pupils of his school. The publication will be useful for teachers of higher educational institutions, postgraduates, scientists, teachers of biology of general education schools, lyceums, gymnasiums and colleges. The catalog can be used to facilitate the study of the material, to increase its informativeness and to consolidate the knowledge gained by students in the courses on "Anatomy", "Physiology", "Human Biology", "Fundamentals of Medical Knowledge", "Anthropology" and others.
Опис
Ключові слова
анатомія людини, препарати, каталог, анатомия человека, препараты, каталог, human anatomy, drugs, catalog
Цитування
Каталог музею анатомії / І. А. Іонов, Н. Ф. Теремецька, А. М. Ляшенко, І. О. Дєлова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – 183 с.