Обґрунтування технологічного феномену в контексті науково-дослідної культури майбутнього педагога на основі діяльнісної концепції

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Херсонський державний університет; видавничий дім "Гельветика"
Анотація
У статті розглянуто різні точки зору і дефініції поняття "технологія", обгрунтовується своєрідність технологічного механізму науково-дослідної культури майбутнього педагога як інваріантного ядра, що представляє дослідницький інструментарій, технологію наукового пізнання, детермінованих існуючим науковим стилем педагогічного товариства, науковим менталітетом, сформованою професійною культурою майбутнього фахівця. В статье рассмотрены различные точки зрения и дефиниции понятия «технология», обосновывается своеобразие технологического механизма научно-исследовательской культуры будущего педагога как инвариантного ядра, представляющего исследовательский инструментарий, технологию научного познания, которые детерминируются существующим научным стилем педагогического общества, научным менталитетом, сформированной профессиональной культурой будущего специалиста. In the article the different points of view and definitions of concept are considered "technology", originality of technological mechanism of research culture of future teache is grounded as an invariant kemel, presenting research tools, technology of scientific cognition,that determined by the existent scientific style of pedagogical society. scientific mentality, formed professional culture of the future specialist.
Опис
Ключові слова
технологія, діяльнісна концепція, науково-дослідна культура, фахова підготовка педагогів, педагогічне дослідження, фази педагогічного дослідження, технология, деятельностная концепция, научно-исследовательская культура, профессиональная подготовка педагогов, педагогическое исследование, фазы педагогического исследования, technology, activity concept, research culture, professional training of teachers, pedagogical research, phases of pedagogical research
Цитування
Тушева В. В. Обґрунтування технологічного феномену в контексті науково-дослідної культури майбутнього педагога на основі діяльнісної концепції / В. В. Тушева // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. ; [редкол.: В. Л. Федяева (голов. ред.) та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – Вип. 82. – Т. 2. – С. 193–198.